National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time
            Наукові видання кафедри менеджменту виробничої діяльності

Бардась А.В., Бойченко М.В., Дудник А.В.

Менеджмент [Текст]: навч.посіб. / А.В. Бардась, М.В. Бойченко, А.В. Дудник. – Д.:Національний гірничий університет, 2012. – 381 с.


Навчальний посібник призначений для формування у майбутніх менеджерів управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, набуття умінь аналізу середовища діяльності організації, прийняття адекватних управлінських рішень.


Павленко І.І., Варяниченко О.В., Навроцька Н.А.

Міжнародна торгівля та інвестиції. – К.:«Центр учбової літератури», 2012. – 256 с.


Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з менеджменту (галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОПП-04), у яку входить програма дисципліни «Міжнародна торгівля та інвестиції». Розглянуто міжнародну торгівлю та міжнародні інвестиції як форму взаємозв’язків між країнами, висвітлено сутність зовнішньоекономічних операцій, у тому числі міжнародної торгівлі об’єктами інтелектуальної власності, проаналізовано місце України на міжнародному ринку товарів, послуг та інвестицій. Сформульовано навчальні цілі змістових модулів у вигляді вимог до умінь бакалаврів з менеджменту.


Швець В.Я., Баранець Г.В., Єфремова Н.Ф.

Інвестування [Текст]: Навч. посіб. / В.Я. Швець, Г.В. Баранець, Н.Ф. Єфремова.- Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011.– 459 с.


У навчальному посібнику розкривається сутність інвестування, форми його здійснення, найсуттєвіші характеристики інвестиційної діяльності, розглядаються сучасні умови ефективної її реалізації на мікро- та макрорівні. Висвітлюються основи інвестиційного проектування та обґрунтування доцільності інвестиційних проектів за допомогою простих і дисконтованих методів, а також методів дослідження ризиків. Розглядаються питання фінансового забезпечення інвестиційної діяльності, методи та інструменти її регулювання з боку держави.

Матеріал посібника подано у формі стислого викладу тематичного матеріалу, містить контрольні питання й тести, список рекомендованої літератури до кожного розділу.

Навчальний посібник розроблено для студентів економічних спеціальностей. Буде корисним для широкого кола фахівців, які цікавляться питаннями інвестування та інвестиційної діяльності.


Бардась А.В.

Принципи екологічної паспортизації вугледобувних підприємств України в умовах реструктуризації галузі [Текст]: монографія / А.В. Бардась. – Д.:Національний гірничий університет, 2010. – 400 с.


Обґрунтовано теоретичні підходи до подальшого вдосконалення економічного механізму зменшення рівня шкідливого впливу на навколишнє природне середовище вугледобувних підприємств з урахуванням специфіки галузі. Запропоновано нову цілісну стратегію управління розвитком вугледобувного підприємства і моделювання параметрів основних продуктивних потоків на основі двоєдиної сутності шахт як еколого-економічних систем з урахуванням індивідуальних особливостей цих підприємств у вигляді екологічного паспорту. Монографія призначена для науковців, інженерно-технічних працівників, а також викладачів та студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища».


Лозинський І.Є., Трифонова О.В.

Еколого-економічне управління діяльністю гірничорудного підприємства [Текст]: монографія / І.Є Лозинскький, О.В. Трифонова. – Д.:Національний гірничий університет, 2010. – 125 с.


У монографії розглянуто проблеми формування еколого-економічних результатів діяльності гірничорудних підприємств в умовах підвищення техногенного навантаження на довкілля. Запропоновано також принцип паралельно-інтегрованого управління бізнесовою і природоохоронною стратегіями розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів. Описано методичні підходи до планування природоохоронної діяльності гірничорудних підприємств та принципи формування їх екологічної політики. Для наукових працівників, викладачів вузів та інженерно-технічних працівників гірничорудної промисловості.


Амоша О.І., Саллі В.І., Трифонова О.В., Симоненко О.І.

Кількісні параметри інвестиційної привабливості вугільних шахт: Монографія / О.І. Амоша, В.І. Саллі, О.В. Трифонова, О.І. Симоненко. – Д.:Національний гірничий університет, 2007. – 109 с.


В монографії розглянуті проблеми інвестування у просте та розширене відтворення шахтного фонду в умовах обмежених фінансових можливостей держави та інвесторів. Наведені методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості та інвестиційної діяльності вугільних шахт. Запропонована економіко-математична модель управління параметрами, що визначають інвестиційну привабливість вугільних шахт. Для наукових працівників, викладачів вузів та інженерно-технічних працівників вугільної промисловості.


Саллі В.І., Трифонова О.В., В.Я. Швець

Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2003. – 176 с.


У посібнику висвітлені питання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, регулювання ЗЕД, здійснення експортно-імпортних операцій та маркетингових досліджені при їх проведенні; розглядаються питання щодо форм і методів здійснення ЗЕД, організації підготовки, укладання та виконання зовнішньоторговельних контрактів; викладено основи транспортного забезпечення та страхування ЗЕД; розглянуто організацію комерційних операцій на міжнародних біржах, аукціонах, торгах, лізингових і зустрічних операцій, а також основи міжнародної торгівлі об’єктами інтелектуальної власності. Навчальний посібник призначається для інженерів технічних спеціальностей, у навчальних планах підготовки яких передбачено викладання цієї дисципліни. Він може бути корисним для керівників та робітників організацій і підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.© 2006-2018 Інформація про сайт