Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
24.07.2017

Продовжуємо навчатися з Британською Радою

Протягом липневого тижня група викладачів НГУ працювала в рамках проекту Британської Ради “Англійська для університетів”. Шість викладачів університету взяли участь в тренінгу - ст. викладач кафедри іноземних мов В.В.Губкіна, викладач кафедри іноземних мов В.В.Заболотнікова, асистент кафедри іноземних мов І.А.Іванченко - як учасники курсу Civelt 2: Language of ESP, доцент кафедри іноземних мов М.Л.Ісакова - в якості тренера курсу Civelt 2: Language of ESP, доцент кафедри відкритих гірничих робіт О.В.Ложніков, доцент кафедри підземної розробки родовищ Д.В. Мальцев - як учасники курсу ATE.

Робота в умовах високо-професійного середовища, з тренерами високої кваліфікації стала унікальною можливістю оновити підхід до викладання.

Що було найважливішим в роботі тренінгу? Що стало тією цінною знахідкою, яку неодмінно треба використати в роботі?


Своїми враженнями поділилися учасники тренінгу.

Олексій Володимирович Ложніков, к.т.н., доцент кафедри відкритих гірничих робіт:

Вивчення курсу micro-teaching activity на базі курсу ATE (Academic teaching excellence) для викладачів вищих навчальних закладів, які навчають спеціалізованих дисциплін англійською мовою, має на меті закріпити навички донесення інформації до аудиторії за мінімальну кількість часу. Однією з умов курсу є те, що дисципліна викладається для аудиторії, англійська мова для якої не є рідною. В зв'язку з цим, максимальна увага приділяється наступним складовим процесу викладання:

взаємодії з аудиторією, лексичному і граматичному змісту, а також навичкам презентації навчального матеріалу.

Розглянуто переваги і недоліки кожного з трьох основних стилів ведення лекцій для слухачів дисциплін англійською мовою: читання матеріалу, спілкування з аудиторією й постановка риторичних запитань.

Під час вивчення курсу значна увага приділялася як теоретичним, так і практичним аспектам роботи з аудиторією. Для підвищення взаємодії між членами групи, здійснювався її поділ на дві, три або чотири підгрупи. Кожній з підгруп видавалися різні завдання, спрямовані на підвищення якості викладання кожного з учасників. Важкі для засвоєння завдання курсу ATE супроводжувалися мультимедійною підтримкою, вирішенням аналітичних завдань, наведенням аналогій, що полегшують розуміння.


Дмитро Валерійович Мальцев, к.т.н., доцент кафедри підземної розробки родовищ, Academic teaching excellence:

З першого заняття було зрозуміло, що ми потрапили до фахівця своєї справи. Перше заняття було побудовано таким чином, щоб познайомити нас між собою та з тренером відповідно. Ми поділилися на пари та, спілкуючись між собою, знайомилися, пояснюючи хто ми, звідки, що саме викладаємо. Після чого розповідали аудиторії про свого співрозмовника все, що запам’ятали. Висловлювали свої думки щодо того, як має бути побудоване заняття, з чого має складатися, та які прийоми краще використовувати.

Наступного дня ми вже робили короткі доповіді на основі заздалегідь підготовлених коротких лекцій (техніка “mini-lecturing”). Після чого кожна група давала особистий відгук на виступ за трьома критеріями: презентація, граматика та лексика, інтерактивність, що давало змогу краще зрозуміти свої помилки та виправити їх. Не обходилося і без жартів, які були дуже доречними. Нік Манбі, наш тренер, відчував аудиторію і міг знайти до кожного з учасників індивідуальний підхід.

Так продовжувалося наступні два дні, тільки було більше доповідачів, більше спілкування та жартів. Ми всі поступово внутрішньо змінювалися, кожен усвідомлював, як краще буде подавати матеріал студентам.

Окрім доповідей, кожного дня були цікаві логічні загадки, які ми вирішували спільно, спілкуючись виключно англійською мовою, що, безперечно, додавало цікавості та драйву до всього процесу; командні ігри, такі як “marshmallow challenge” та інші. Були такі моменти, коли ми, вирішуючи поставлені завдання, відчували себе школярами.

Викликом для нашої команди було завдання - показати публіці на прощальному вечері мініатюру, яку ми самі створили, що закріплювало наші розмовні навички та формулювання думок при спілкуванні англійською мовою. Ми сподіваємось, що наш виступ-рефлексія був цікавим для всіх присутніх. Було дуже приємно взяти участь в такому корисному та цікавому тренінгу від British Council.


Вікторія Вікторівна Губкіна , ст. викладач кафедри іноземних мов:

Троє викладачів кафедри іноземних мов були розподілені по різних групах, що давало можливість порівнювати різні стилі і підходи в навчанні і тренінгу. Теорія давалася в стислому виді, головний акцент був на практичних завданнях і оригінальності презентацій, що сприяло створенню творчої атмосфери і розвитку критичного мислення. Велика увага приділялася умінню працювати в команді та пошукам рішень в стислі терміни. Група складалася з викладачів різних ВНЗ з усієї України і це сприяло налагодженню контактів, що, поза сумнівом, є великим плюсом з точки зору обміну досвідом і інтеграції в нове освітнє середовище.

Результатами тренінгу будуть презентації і семінари із залученням викладачів випускаючих кафедр.


Валентина Василівна Заболотнікова, викладач кафедри іноземних мов:

Перш за все - це унікальне поєднання багаторічного успішного досвіду тренерської роботи Британської Ради та фахівців з викладання ESP з різних університетів України. Високий рівень зацікавленості та мотивованості кожного учасника створює атмосферу, в якій генеруються життєздатні ідеї, не залишається місця для випадкових рішень. Один з головних принципів роботи тренерів - не давати готових відповідей на складні запитання щодо практики викладання - стимулює кожного завершити пошук відповіді, що буде ефективною саме в його ситуації.

В рамках курсу Civelt 2 детально розглядалося сім тем - Understanding your learners field, Grammar, Lexis, Functions, Reading and listening, Speaking and spoken language. Проте, результати щоденної напруженої співпраці торкалися значно ширшого кола тем, що мають вирішальне значення для результативного навчання/вивчення ESP. Зокрема, командна робота, що стимулює кожного викладача використовувати всі свої резерви для досягнення найкращого результату, та, з іншого боку, краще розуміти необхідність розвитку навичок ХХІ століття у студентів як запоруку успішного застосування іноземної мови в професійній сфері.

Більше того, постійний акцент на самооцінці та рефлексії виводить навчання за межі навчальних кімнат і сприяє зануренню в розуміння особливостей ESP. Саме тому занключна зустріч тренінгу - skit - сприймається не лише як свято, але і як підсумковий етап, що надає унікальну можливість побачити досвід всіх без винятку учасників. 


Ірина Анатоліївна Іванченко, асистент кафедри іноземних мов:

Слід зазначити, що необхідність оволодіння навичками ХХІ сторіччя (learning, literacy and life skills), усвідомлення зміни навчальної парадигми, ролей студента і викладача в навчальному процесі, а отже, і розуміння потреб студентів були відправною точкою при аналізі таких тем, як навчання граматики і лексики, функціонування ESP в сучасних умовах, ознайомленні підходів до навчання читання,говоріння, аудіювання, письма. Наприклад,командна робота з пошуку відповіді на складні, але важливі запитання - ”Що є граматика для Вас, викладача, і Ваших студентів; чи ефективний Ваш підхід до викладання граматики?” виявила спільне бачення процесу формування граматичних навичок через професійний контекст, чітко сплановану послідовность вправ, обгрунтування кожного етапу навчання.

При обговоренні сучасного стану навчання ESP дуже важливим було врахування функціонального підходу, розгалуження понять функції, форми, експонентів, з цікавими завданнями, орієнтованими на практичне використання англійської мови для певного професійного контексту. Для ефективного навчання студентів лексики в умовах різнорівневого володіння мовою студентами, а також обмеженої кількості навчальних годин, для нас, викладачів, доцільним було також критичне осмислення теоретичних знань щодо понять значення слова, його аспектів, словосполучень , активного та пасивного словника, цільового та нецільового вокабуляру, індуктивного і дедуктивного підходів в аудіюванні і читанні, а також ознайомлення із принципами та практиками ефективного викладання, методами формування навичок мовленнєвої поведінки в професійному середовищі.

В цілому, вдало організована тренерами Британської Ради командна робота викладачів та тренерів, атмосфера співробітництва та доброзичливості сприяли ефективній, плідній праці. Висловлюю загальну подяку Британській Раді та її тренерам від викладачів кафедри іноземних мов ДВНЗ ”НГУ” за можливість приймати участь у тренінгах та підвищувати рівень професійної компетентності.


Марія Леонідівна Ісакова, доцент кафедри іноземних мов:

Цей курс поєднує теорію та практику з сильним фокусом на можливість безпосереднього застосування отриманих знань в аудиторії. Завдяки комбінації раціонального та емоціонального інтелекту опрацювання матеріалу відбувається на значно вищому рівні: метафори, карти мислення, постери, діаграми, драма, презентації, дискусії, рольові ігри, симуляції дозволяють більш глибоко зрозуміти та засвоїти матеріал.

Треба також відмітити, що роботі над собою приділяється значно більша увага, ніж роботі власне над матеріалом, адже це включає в себе роботу з цінностями (values and beliefs) та зміну парадигми з методики викладання загальної англійської мови на англійську мову за професійним спрямуванням.

Особлива увага приділяється рефлексії як основному способу learning/self-study для викладачів. Тепла, доброзичлива атмосфера, а також networking сприяють успішному засвоєнню матеріалу, адже в першу чергу, ми навчаємося один в одного, збагачуємося досвідом кращих викладацьких практик. Я особисто відчула реальний стрибок в розвитку і як викладач, і як тренер. В черговий раз я довела собі, що навчитися чомусь можна лише тоді, коли починаєш вчити іншого.


Узагальнюючи досвід всіх учасників тренінгу, можна сказати, що кожен з нас сприйняв і готовий передавати далі не лише точні, безумовно, необхідні для викладацької роботи знання і навички. Рівноцінно важливим є поглиблення розуміння лозунгу цього проекту - Learn, share, connect - вчимося, ділимося, об’єднуємся.


Група викладачів - учасників тренінгу

За матеріалами кафедр іноземних мов, відкритих гірничих робіт та підземної розробки родовищ НГУ


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт