Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
22.12.2017

Звіт ректора Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» Г.Г. ПІВНЯКА про результати роботи в 2017 році і завдання на наступний рік

22 грудня 2017 року на конференції трудового колективу ДВНЗ «Національний гірничий університет» у півгодинній доповіді ректор Г.Н. Півняк озвучив тези 200-сторінкової звітної доповіді про діяльність університету за 2017 рік.

Зазначимо, що ректор зупинився на всіх аспектах діяльності колективу і своїй власній як керівника і вченого. Відчувалася його щирість, висока відповідальність. Геннадій Григорович переконаний у тому, що університет обрав правильну стратегію, яка дозволить вийти на новий шабель розвитку і зростання авторитету у світовому освітньому просторі. Та все це можливо за однієї умови «Якщо ми будемо єдині – ми будемо сильні». – наголосив ректор.

В обговоренні доповіді взяли участь представники професорсько-викладацького корпусу, співробітники, студенти університету.

До Вашої уваги «Рішення конференції трудового колективу ДВНЗ «Національний гірничий університет»: «Умови функціонування Національного гірничого університету в звітний період визначаються декількома активними системоутворюючими факторами змін в освітній галузі. Головним чинником є процес упровадження та втілення в практичну діяльність положень Закону України «Про вищу освіту». Водночас вирішення стратегічного завдання інтеграції до європейського освітнього простору висуває нові вимоги в організації освітнього процесу, формально-кадрових характеристик професорсько-викладацького та наукового складу, допоміжного персоналу.

Окремої уваги вимагає корегування нормативно-правового забезпечення процесів фінансування статутної діяльності університету. Виклики часу, вимоги роботодавців, очікування студентства, фундаментальні перетворення в економіці країни та на ринку освіти – формують умови подальшого розвитку університету.

Діяльність Національного гірничого університету в 2017 році здійснювалась відповідно до Стратегії та Програми розвитку університету на період до 2025 року і положень Статуту навчального закладу.

Заслухавши й обговоривши звіт ректора Г.Г. Півняка, конференція трудового колективу вирішила:

1. Звіт ректора за 2017 рік схвалити, роботу академіка НАН України Півняка Г.Г. на посаді ректора визнати задовільною і такою, що відповідає вимогам чинного законодавства.

2. Завдання 2017 року Стратегії та Програми розвитку Національного гірничого університету на період до 2025 року вважати виконаними.

При цьому зазначено:

 • Якість освітніх послуг є головним критеріальним чинником визнання диплома університету в світі й основним мірилом ступеня успішності трендових системних перетворень в організації освітніх процесів та їх змісту.
 • Продовжувалась робота з імплементації Закону України «Про вищу освіту», виконання умов забезпечення якості вищої освіти університету.
 • Розпочато практичне застосування Закону України «Про освіту».
 • Уперше зарахованодо університету 25 іноземних студентів за англомовними освітніми програмами.
 • Успішно ліцензовано за першим рівнем 7 спеціальностей: 033 Філософія, 052 Політологія, 126 Інформаційні системи та технології, 132 Матеріалознавство, 161 Хімічні технології та інженерія, 242 Туризм,281 Публічне управління та адміністрування, за другим рівнем – 2 спеціальності: 132 Матеріалознавство, 281 Публічне управління та адміністрування.
 • Акредитовано 2 напрями підготовки та 2 спеціальності.
 • Продовжено вдосконалення структури університету та системи управління з метою модернізації системи внутрішнього забезпечення якості.
 • Продовжено виконання вимог чинного законодавства щодо протидії та запобігання корупції, у т.ч. шляхом розробки антикорупційної програми університету та реалізації її положень.
 • Удосконалюється процедура конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників.
 • Запроваджено рейтингування викладачів за рівнем наукової та професійної активності.
 • Уведено новий порядок призначення та виплати академічних і соціальних стипендій студентам й аспірантам (докторантам) університету згідно з рейтингом успішності.
 • Забезпечено формування умов для подальшого впровадження елементів академічної доброчесності.
 • Одержано фінансування і розпочато реалізацію трьох проектів за програмою «Горизонт – 2020».
 • Створено Стартап-школу «DniproSikorskyChallenge»як постійно діючий обласний центр стартап-інфраструктури з виявленням потенціалу молодих науковців.
 • Забезпечено більш високе, порівняно з попередніми роками, місце в загальному рейтингу університетів (у рейтингу «Топ-200 Україна – 2017» НГУ посів шосте місце); стабільне зростання фінансових надходжень за виконання наукових досліджень (порівняно з минулим роком – на 2 млн. грн).
 • Запроваджено систему комерціалізації науково-дослідних лабораторій і центрів з наданням їм фінансової автономії шляхом відкриття субрахунків, спрощення системи оплати за затвердженими тарифами, надання можливості вільно розподіляти і накопичувати зароблені кошти.
 • Продовжено участь як співвиконавця у 8 міжнародних наукових і 15 освітніх проектах, 43 міжнародних програмах. Здобутки університету презентовано на 6 міжнародних виставках у галузі науки, освіти, технологій. Науково-педагогічними працівниками, аспірантами та студентами отримано 107 міжнародних грантів.
 • Формуються певні фінансові ресурси щодо забезпечення освітньої діяльності у майбутньому завдяки реалізації бізнес-підходу до організації освітніх процесів.

3. Вважати, що першочерговими завданнями колективу гірничого університету на 2018 рік та наступний період є:

- підвищення взаємної довіри та поваги між усіма учасниками освітнього процесу шляхом забезпечення прозорості прийняття рішень щодо формування його елементів;

- розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освітніх процесів університету;

- забезпечення умов для подальшого розгортання та впровадження елементів академічної доброчесності;

- розширення переліку спеціальностей;

- формування умов для англомовної адаптації освітніх послуг до вимог потенційних закордонних споживачів освітніх послуг;

- уточнення переліку освітніх програм і форматів надання послуг з навчання, що мають потенційного споживача на закордонних ринках освіти;

- залучення елементів і підходів дуальної освіти, що забезпечує актуальність змісту освіти, її організаційних засад відносно очікувань та вимог замовиків;

- визначення освітніх програм, що здійснюватимуть процедуру європейської акредитації;

- впровадження за підтримки бізнесу сучаснихенергозберігаючих технологій, використання альтернативних джерел енергопостачання, а також модернізація системи опалення університету;

- формування стратегії бюджетування кожного структурного підрозділу на підставі їх фінансово-економічних показників;

- забезпечення дієвої реалізації програми розвитку військово-патріотичного виховання;

- формування кошторису витрат органів студентського самоврядування згідно з нормами нового Закону України «Про вищу освіту» (у розмірі 0,5 % від спеціального фонду університету);

- сприяння розвитку нових студентських ініціатив, подальшому впровадженню безкоштовного бездротового доступу студентів до Інтернету (Wi-Fi) у навчальних корпусах університету та гуртожитках, облаштуванню зони «со-working» у холі 2-го поверху 10-го корпусу;

- забезпечення відповідно до чинного закону «Про вищу освіту» системної роботи щодо професійної підготовки й атестації викладачів НГУ з оволодіння іноземними мовами до рівня В2, у тому числі з використанням можливості програмиBritishCouncil;

- збільшення кількостіміжнароднихпроектів з академічної мобільності та наукових досліджень за програмами Еrasmus+, Жан Мане та «Горизонт – 2020», використовуючи різні форми міжнародної кооперації;

- впровадження механізму фінансової автономності структурних підрозділів університету, що ґрунтується на можливості відкриття субрахунків на рахунку спеціального фонду «Наукова діяльність» з метою накопичення отриманих коштів і використання їх на розвиток матеріально-технічної бази;

- диверсифікація джерел фінансових надходжень від наукової діяльності шляхом розширення співпраці з малим і середнім бізнесом, вирішення локальних та регіональних проблем Дніпропетровського регіону;

- спрощення системи реєстрації проектів госпдоговірної тематики і забезпечення максимально комфортного їх супроводження персоналом науково-дослідної частини;

- створення Редакційної ради з координації зусиль у напрямі підвищення статусу наукових видань університету спільно зі службою науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та перспективного розвитку. Впровадження корпоративного стилю під час оформлення усіх матеріалів, що видаються університетом для забезпечення «впізнаваності» нашого вишу на національній і світовій арені;

- реалізація положень антикорупційної програми університету щодо запобігання та протидії корупції;

- започаткування проведення Всеукраїнської олімпіади університету з метою залучення на навчання обдарованої молоді;

- розроблення та здійснення відбірковими комісіями факультетів, за участю студентського самоврядування, профорієнтаційних заходів щодо формування контингенту абітурієнтів, які зорієнтовані на вступ до університету.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Вчену раду і ректорат.

Виконання першочергових завдань забезпечує прогнозований вихід університету до закордонного ринку освітніх послуг, упевнене позиціонування у боротьбі за майбутнього студента, формує активну позицію, що полягає не стільки у високо вірогідному прогнозуванні майбутнього, а в активному його формуванні в частині позитивних змін шляхом створення нових регіональних освітніх трендів, що зумовлює впевнений подальший розвиток університету, покращення його освітнього та наукового потенціалу.

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт