Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
30.08.2018

Серпнева нарада колективу НТУ «Дніпровська політехніка»

Сьогодні відбулася традиційна серпнева нарада колективу НТУ «Дніпровська політехніка» – «Перспективні напрями розвитку університету».


Основний доповідач – ректор академік НАН України Геннадій Півняк та співдоповідачі зупинилися на головних розділах діяльності університету: освітня,наукова, міжнародна та фінансова. Зокрема, зазначено, що незважаючи на катастрофічно невелику кількість випускників шкіл, Дніпровська політехніка отримала найбільшу кількість заяв абітурієнтів за останні роки. 

Освітня діяльність
Сталий соціально-економічний розвиток України формує цілі та завдання, які не повною мірою узгоджуються із суто ринковим підходом до процесу формування попиту та забезпечення його відповідними пропозиціями освітніх послуг. Структура попиту ринку вищої освіти формує певні виклики та першочергові завдання для нашого університету як державної освітньої установи. Забезпечення відповідних позицій України у системі підготовки конкурентоспроможного людського капіталу, підвищення вимог до якості підготовки майбутніх фахівців зумовлюють нові умови для «Дніпровської політехніки». 
Головним трендом у сфері вищої освіти сьогодні є змістові зміни у підготовці за наукоємною моделлю для високотехнологічної сфери економіки як за кількісними, так і за якісними показниками з одночасною популяризацією спеціальностей «Філологія», «Право», «Середня освіта», «Менеджмент, «Комп’ютерні науки», які є найбільш затребуваними у поточному періоді. Відповідаючи викликам часу, з метою забезпечення відображення змістовного насичення університету його назві здійснено зміну назви нашого університету. 
Характерними ознаками минулого навчального року були розробка освітніх програм і планів освітнього процесу для прийому 2018 року та приведення освітніх програм минулого року до вимог МОН України. 
Прагнення до формування фахових якостей випускників на базі глибокої фундаментальної підготовки залишається характерною ознакою навчальної діяльності університету.
За навчальний рік ліцензовано за першим рівнем (підготовка бакалаврів) 8 спеціальностей, за другим рівнем (підготовка магістрів) – 2 спеціальності.
Акредитовано 3 напрями підготовки та 2 спеціальності за другим рівнем.
Підготовка здобувачів здійснюється шляхом тісної інтеграції освітнього процесу з науковою діяльністю та інноваціями, що ґрунтуються на здобутках кафедральних наукових шкіл, зв’язків с роботодавцями, співпраці з виробництвом. Постійно розробляються і впроваджуються у навчальний процес новітні інтегровані технології, методики технічних та інформаційно-комунікативних засобів навчання.
Значно розширено сферу і напрями науково-технічного співробітництва, забезпечення мобільності студентів, науково-педагогічних працівників на європейському просторі вищої освіти.
З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих спеціалістів, пошуку обдарованої студентської молоді значно розширено участь в олімпіадах з дисциплін, напрямів та спеціальностей. Ми отримали кращі результати.
Університет «Дніпровська політехніка» має декілька викликів і такі першочергові завдання в освітній діяльності.
 Збереження та забезпечення розвитку спеціальностей, що є важливими для економіки України і водночас не користуються широким попитом серед абітурієнтів.
 Подальше розширення переліку перспективних спеціальностей. 
 Врахування можливостей новітніх освітніх технологій, що забезпечують більш високу гнучкість і формування індивідуальної освітньої траєкторії студента.
 Розвиток внутрішньої системи забезпечення якості відповідно до вимог європейських стандартів і рекомендацій, модернізація змісту освіти, неухильне дотримання вимог до академічної доброчесності.
 Створення гнучкої системи динамічного формування номенклатури спеціальностей і спеціалізацій (освітніх програм) відповідно до змін ринкових умов.
 Забезпечення розвитку системи дистанційного доступу до освітнього контенту університету.
 Удосконалення змісту освітніх програм, що відповідають вимогам роботодавців як в Україні так й країн Європейського союзу;
 Розвиток дуальної освіти як результат активної співпраці з роботодавцями з використанням їх інвестиційного потенціалу.
 Удосконалення системи формування педагогічної компетентності молодих викладачів та науковців.
Значний резерв щодо подальшого удосконалення університет має у внутрішній організації: проектування освітніх процесів; організації внутрішнього документообігу; використанні ліцензійного обсягу прийому; використання резервів та можливостей Office 365. 

Наукова діяльність
У науковій сфері за рік отримано, безумовно, цікаві та важливі результати, що підтверджує міжнародна експертиза і робота з технологічним бізнесом. 
Наші дії стали масштабними, системними, з вагомими результатами. Достатньо наголосити:
• на базі НТУ «ДП» створено міжуніверситетський Центр колективного користування науковим обладнанням «Інноваційна геоенергетика» (за цим проектом університет до кінця року на покращення матеріально-технічної та тестової бази отримає 3,5 млн. грн.);
• отримано грант за програмою Державного фонду фундаментальних досліджень для молодих учених;
• маємо позитивне рішення щодо фінансування 4-х проектів за програмою КІС та RIS (Європейський фонд науки та інновацій), «Горизонт – 2020»;
• з квітня по серпень 2018 р. індекс Гірша університету зріс з 6 до 11, а за плановими показниками до кінця року очікується його зростання до 13.
Стратегічним завданням є формування університету як визнаного науково-дослідницького центру. Центр створює інноваційну продукцію й розробляє перспективні технології, виконує фундаментальні й прикладні дослідження з високим технологічним рівнем із застосуванням сучасного обладнання, методів і технологій. Здійснюється всебічне залучення сторонніх працівників до дослідницької роботи наукових колективів, а також молодих учених і студентів. Ми рухаємося цим шляхом. Але одночасно це вимагає докорінного перегляду системи відносин «науковець – університет» і створення нової концепції роботи служб, що забезпечують супроводження наукових проектів.

Міжнародна діяльність
У сфері міжнародної діяльності реалізовано декілька організаційних і тактичних рішень. Отримано важливі для університету результати. 

Робота міжнародної служби стала органічно поєднуватися з роботою наукової, навчальної і навіть господарської частин. Завдяки такому поєднанню університет узяв участь у конкурсі на отримання грантового фінансування щодо теплозбереження навчальних корпусів. Група молодих співробітниів, яку очолив проректор М. Трегуб, сьогодні реалізує міжнародний проект щодо ребрендингу університету. Це дозволить підняти імідж оновленого Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», зробити його більш привабливим для молод.


Обговорення доповідей засвідчило глибоку зацікавленість наших колег – поліпшувати, удосконалювати, на практиці втілювати найкращий світовий і європейський освітній і науковий досвід в університеті. Для цього, як сказано у висновках, ми маємо власні ресурси, стабільний високопрофесійний колектив, який забезпечує спадкоємність науково-освітніх шкіл, якісне викладання предметів, впроваджує новий зміст освіти, відповідає акредитаційним вимогам. Ми маємо чітко визначені цілі та програму дій, перші важливі результати в ключових напрямах, єднання активного молодого покоління дослідників і викладачів з досвідом старшого покоління. Хай нам щастить на цьому шляху!

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт