Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
27.12.2018

Якщо є бажання – є можливості!


Сьогодні, 27 грудня, на конференції трудового колективу «Дніпровська політехніка» ректор Г.Г. Півняк виступив зі звітною доповіддю про діяльність університету за 2018 рік. 

Ректор академік НАН України Г.Г. Півняк торкнувся всіх аспектів діяльності колективу та роботи університету в цілому. Оголошено результати роботи за 2018 рік і подальші завдання в таких сферах: освітня, наукова, міжнародна, гуманітарно-освітня та виховна діяльність, фінансово-господарська діяльність та заходи перспективного розвитку.
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 
¿ Здійснено прийом до університету за 19 галузями знань і 39 спеціальностями на перший (бакалаврський) рівень і за 31 спеціальністю – на другий (магістерський) рівень.
¿ Здійснено прийом здобувачів на третій рівень (доктор філософії) у кількості 29 осіб за 15 спеціальностями.
¿ Університет посів третє місце серед ЗВО країни, що у 2018 році збільшили своє держзамовлення за рахунок прийому кращих абітурієнтів.
¿ Ліцензовано нові спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»; «Професійна освіта «Гірництво».
¿ Здійснено кафедрами безпеки інформаційних технологій та електропривода чергову акредитацію напрямів підготовки за старими шифрами: «Управління інформаційною безпекою» й «Електромеханіка».
¿ Акредитовано освітні програми: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Технології захисту навколишнього середовища», «Цивільна безпека».
¿ Реалізовано міжнародний проект «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій»за програмою «Еразмус+». За рахунок проекту університетом отримано сучасну комп’ютерну техніку на суму 350 000 грн.
¿ Здійснено заходи щодо запобігання, протидії та виявлення корупції.
¿ Забезпечено реалізацію положень, що регламентують право студентів на вибір навчальних дисциплін.
¿ Оновлено та адаптовано до вимог чинного законодавства нормативно-правову базу універистету.
¿ Запроваджено нову форму надання освітніх послуг – відеозаняття.
¿ Започатковано мобільне навчання (m-learning) – використання мобільних пристроїв.
¿ Здійснено соціологічний моніторинг «Освітній процес очима студентів»: фіксація та відстеження за сукупністю показників ставлення студентів до навчального процесу.
¿ Створено кафедру філології та мовної комунікації.
¿ Створено Навчально-наукові інститути гуманітарних і соціальних наук та природокористування.
¿ Розроблено кафедрою іноземних мов дистанційні курси навчальних дисциплін.
¿ Забезпечено підготовку бакалаврів з електромеханічної спеціалізації за англомовними програмами.
¿ Збільшена чисельність професорів на 2,1 % порівняно з минулим роком.
¿ Видано з грифом вченої ради: підручників – 7, навчальних посібників – 41.
¿ Покращено позиції університету в світовому рейтингу «Webometrics»: 4 287 місце у 2018 році (4 875 – у 2017).
¿ Розроблено в системі Moodle 230 навчальних дистанційних курсів (всього – 1 552).
¿ Університет увійшов до складу організаторів змагань з World Skills Ukraine 2018 (Київ) в напрямку "Мехатроніка".

ПРИЙОМ – 2018 
Прийом до університету у 2018 році проходив в умовах високої конкуренції серед закладів вищої освіти.
Середній конкурсний бал НТУ «Дніпровська політехніка» – як у закладах Києва – 156,8. НТУ «Дніпровська політехніка» отримав від вступників на бакалаврат за широким конкурсом 7 722 заяви і посів 27 місце серед вишів України, 7 місце серед технічних.
З урахуванням молодших спеціалістів для вступу на бакалаврат було подано 8 926 заяв. Цей показник перевищив тогорічний.
За оцінкою МОН рейтинг ТОП-спеціальностей, на які подано найбільше заяв. Сім спеціальностей – в НТУ «Дніпровська політехніка».

НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
¿ Університет посів 8-ме місце у рейтингу «Топ-200 Україна – 2018».
¿ Отримано позитивне рішення Комітету щодо присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року науковій роботі за участю професорів Солодянкіна О.В., Гапєєва С.М. і доцента Вигодіна М.О.
¿ Присуджено Премію Президента України для молодих вчених 2018 року (автори: к.т.н. Деревягіна Н.І., к.г.н. Приходченко Д.В., к.т.н. Соцков В.О. та к.т.н. Трегуб М.В.).
¿ Отримано грант за програмою Державного фонду фундаментальних досліджень для молодих учених.
¿ Отримано позитивне рішення щодо надання університету доступу до наукових баз даних Scopus та Web of Science.
¿ Зріс індекс Гірша університету з 6 до 14 (з квітня 2018 р.) за наукометричною базою даних Scopus.
¿ Університет виконує п’ять проектів за програмою ЄС «Горизонт – 2020».
¿ Підготовлено чотири англомовні наукові збірники у закордонних періодичних виданнях, що індексуються наукометричною базою Scopus.
¿ Посіли призові місця на обласному конкурсі «Молоді вчені – Дніпропетровщині 2018» четверо науковців університету.
¿ Посів друге місце на конкурсі проектів і стартапів InnoDnipro 2018 проект науковців університету (автори: професори Колосов Д.Л. і Проців В.В.).

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
¿ Створено системну платформу пошуку, підготовки та реалізації різнопрофільних міжнародних грантів.
¿ Системний підхід дозволив суттєво розширити коло партнерських університетів за програмою «Еразмус+». На 50 % порівняно з минулим роком зросла кількість студентів на програмах подвійних та спільних дипломів.
¿ Триває реалізація багатопрофільного проекту в Програмі розвитку лідерського потенціалу університетів України, започаткованого Британською Радою.
¿ Уперше реалізовано пілотну міжнародну акредитацію магістерської освітньої програми «Системний аналіз і управління».
¿ Реалізується міжнародний проект «Молодь», в якому університет вперше виступає як координатор.
¿ Збільшилась майже вдвічі кількість спеціальностей з підготовкою іноземних громадян за англомовними програмами.
¿ Розширено кількість потенційних партнерів за кордоном (Франція, Німеччина, Китай, Перу, Бразилія).

ГУМАНІТАРНО-ОСВІТНЯ ТА ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
¿ Створено та відкрито новий «Коворкинг-простір» для студентів університету, продовжено успішну роботу міжвузівського «Коворкинг-центру».
¿ Започатковано та вперше проведено інтерактивний профорієнтаційний Всеукраїнський фестиваль геологічних наук «Геофест-Дніпро».
¿ Реалізовано проект студентського самоврядування «Тандем-партнерство» спільно з ТУ «Фрайберзька гірнича академія» та Технічним університетом Дрездена.
¿ Здійснено успішний набір на нові бакалаврські гуманітарні спеціальності.
¿  Розроблено та втілено програму взаємодії зі студентами щодо напрямів розвитку.
¿ Досягнуто сталого розвитку Соціально-психологічної служби університету та Центру соціологічного аудиту.
¿ Суттєво розширено число студентських молодіжних ініціатив у рамках волонтерського руху, студентського самоврядування.
¿ Підготовлено п’ять призерів міжнародних спортивних змагань і двадцять п’ять призерів всеукраїнських спортивних змагань. 

За 2018 рік університет отримав нові порівняно з минулим роком результати в освітній, науковій та міжнародній діяльності. Це дозволило покращити рейтинг університету, здійснити якісний прийом – 2018, відкрити нові перспективні спеціальності.
Трансформація у багатопрофільний технічний університет значно розширила можливості «Дніпровської політехніки» в реалізації сучасних освітньо-наукових проектів, упровадженні інноваційних рішень, зміцненні міжнародної кооперації.
Забезпечення академічної доброчесності розглядається університетом як фундаментальне завдання, безпосередньо пов’язане з якістю освіти, формуванням корпоративної культури.
Виконання визначених першочергових завдань дозволить забезпечити сталий розвиток університету в ключових напрямах діяльності, досягнути найголовнішого пріоритету – підготовки конкурентоздатних випускників.
В обговоренні доповіді взяли участь представники професорсько-викладацького корпусу, співробітники, студенти університету.
Заслухавши й обговоривши звіт ректора Г.Г. Півняка, конференція трудового колективу вирішила:
1. Звіт ректора за 2018 рік схвалити, роботу академіка НАН України Півняка Г.Г. на посаді ректора визнати задовільною і такою, що відповідає вимогам чинного законодавства.
2. Завдання 2018 року Стратегії та Програми розвитку НТУ «Дніпровська політехніка» на період до 2025 року вважати виконаними.


Фото Микити Скрипниченка, відеостудія «Юність»

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт