Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
            Новини кафедри та університету
15.04.2019

Якість освіти – первинна відповідальність ЗВО

У м. Дніпро, у стінах найстарішого закладу вищої освіти НТУ «Дніпровська політехніка», освітяни провідних університетів України обговорили напрями спільної діяльності щодо забезпечення якості вищої освіти.

13 квітня в результаті кількагодинного спілкування представників НТУ «Дніпровська політехніка», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Полтавського університету економіки і торгівлі, Сумського державного університету, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Українського Католицького Університету та Університету імені Альфреда Нобеля складена спільна заява про взаєморозуміння та засади спільної діяльності у політиці забезпечення якості вищої освіти між цими університетами.

Зокрема, у ній зазначено: «Досягнення високої якості освітньо-наукової діяльності, формування культури якості є одними з базових пріоритетів сучасної української вищої освіти. Саме вища освіта, дослідження та інновації відіграють вирішальну роль у гуманізації суспільства, створенні передумов економічного зростання, формуванні відповідальних громадян та їх інтегруванні у світові цивілізаційні та господарські процеси. Освіта була і залишається ключовою складовою соціально-економічного розвитку суспільства, визначаючи місце конкретної країни у глобальному розподілі праці та її впливовість на регіональному і світовому рівні. Динамічний соціальний та науково-технічний розвиток, процеси глобалізації та регіоналізації істотно змінюють наші уявлення про зміст компетентностей здобувачів освіти, ставлячи в центр уваги результати навчання, їхнє визнання як всередині країни, так і за її межами, відповідність декларованих кваліфікаційних навичок реальним вимогам ринку праці та зацікавлених осіб.

В таких умовах, на нашу спільну думку, якість освітньої та наукової діяльності у вищій школі має базуватися на первинній відповідальності закладів вищої освіти за результати навчання і достовірність досліджень, враховувати різноманітність закладів вищої освіти, освітніх програм, здобувачів освіти. Таке бачення повинно стати здобутком та орієнтиром для усіх членів академічної спільноти, визначати правила їхньої професійної діяльності, враховувати потреби та очікування студентів, викладачів, науковців, представників ринку праці та інших стейкголдерів.

У своєму прагненні створити культуру якості у закладах вищої освіти сторони дотримуватимуться принципів універсальності, прозорості, об’єктивності, студентоцентризму, системності та систематичності, уникнення конфлікту інтересів та академічної доброчесності. Така діяльність матиме на меті побудову реально ефективних локальних систем забезпечення якості в наших університетах, сприяння розвитку культури якості в національній системі вищої освіти, вдосконалення процедур гарантування якості згідно з принципом мінімальної необхідності та достатності. Створювана система має передбачати партнерську участь студентів та їх органів самоврядування, рад роботодавців та асоціацій випускників.

Спільна заява є відкритим документом і до неї можуть приєднатися всі бажаючі заклади вищої освіти України».

НТУ «Дніпровська політехніка»До списку© 2006-2022 Інформація про сайт