Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
      Папіж Юлія Сергіівна       Папіж Юлія Сергіівна


Position: Assistant Professor

Scientific Degree: Candidate of Sciences (Econ.)

Academic title: Associate Professor

Deputy Head of the Department (Order No. 306-l as of February 17, 2014).

Delivers lectures in the following courses: “Strategic Management”, “Theory and Practice of Management Decision Making”, “Management in the Non-Production Sphere”; conducts practical classes, supervisor of undergraduate practice, supervisor of Bachelor’s and Master’s qualification papers.

Annually prepares students to participate in the 1st and 2nd stages of the All-Ukrainian Student Competition in the specialty “Management” (“Strategic Management”).

Graduated from the National Mining Academy of Ukraine in 2001.

Defended PhD thesis in 2012.

By the decision of the Academic Council of the State Mining University of July 14, 2017, (protocol # 12) was awarded a silver medal for high achievements and for promoting the development of the university.


Публікації зі студентами

2012 рік

Долга О.С., Папіж Ю.С. Ресурсне забезпечення як складова раціональної організації виробництва на підприємстві // Ресурсне забезпечення діяльності підприємств: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. – С. 18 – 20.

Некраса К.М., Папіж Ю.С. Збутова політика як основа стратегії ефективного управління підприємством // Ресурсне забезпечення діяльності підприємств: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. – С. 49 - 51.

Папіж Ю.С., Мойсейченко Н.В. Удосконалення управління ресурсами вугільних шахт на підставі регулювання внутрішніх резервів // Наук.-теор. та інф.-практ. журнал «Економічний вісник Національного гірничого університету». – Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», 2012. - № 2. – С. 72– 76.

Папіж Ю.С., Муха Д.В. Управління трудовим потенціалом підприємства: інноваційні тенденції // Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. – С. 164 - 166.

2010 рік

Рожко Ю.С., Авраменко О.Г. Хедж-фонды как возможный инновационный инструмент трансформации экономики Украины // Інституційні засади функціонування еконоімки в умовах траснформації: Матеріали ІV наук.-практ. конференції. – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2010. – Ч. 3. – С. 20-21.

2008 рік

Рожко Ю.С., Дашковская Т.В. Процессный подход как инструмент управления производственными ресурсами угольных шахт // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008. – С. 77.


© 2006-2022 Інформація про сайт