Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
     Папіж Юлія Сергіівна     Папіж Юлія Сергіівна


Посада: доцент.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Викладає дисципліни: "Ризик-менеджмент", "Логістика",  "Стратегічний менеджмент",  "Антикризовий менеджмент",  "Інвестиційний аналіз",  "Автоматизоване робоче місце менеджера",  "Планування діяльності підприємства".

Закінчила: Національний гірничий університет України в 2002 р..

e-mail: yulija-18@yandex.ua


Публікації зі студентами

2012 рік

Долга О.С., Папіж Ю.С. Ресурсне забезпечення як складова раціональної організації виробництва на підприємстві // Ресурсне забезпечення діяльності підприємств: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. – С. 18 – 20.

Некраса К.М., Папіж Ю.С. Збутова політика як основа стратегії ефективного управління підприємством // Ресурсне забезпечення діяльності підприємств: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. – С. 49 - 51.

Папіж Ю.С., Мойсейченко Н.В. Удосконалення управління ресурсами вугільних шахт на підставі регулювання внутрішніх резервів // Наук.-теор. та інф.-практ. журнал «Економічний вісник Національного гірничого університету». – Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», 2012. - № 2. – С. 72– 76.

Папіж Ю.С., Муха Д.В. Управління трудовим потенціалом підприємства: інноваційні тенденції // Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. – С. 164 - 166.

2010 рік

Рожко Ю.С., Авраменко О.Г. Хедж-фонды как возможный инновационный инструмент трансформации экономики Украины // Інституційні засади функціонування еконоімки в умовах траснформації: Матеріали ІV наук.-практ. конференції. – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2010. – Ч. 3. – С. 20-21.

2008 рік

Рожко Ю.С., Дашковская Т.В. Процессный подход как инструмент управления производственными ресурсами угольных шахт // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008. – С. 77.


© 2006-2021 Інформація про сайт