Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Папіж Юлія Сергіівна Папіж Юлія Сергіівна Logo 2022


Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Заступник завідувача кафедри (наказ № 306-л від 17.02.2014).

Викладає дисципліни: «Стратегічне управління», «Теорія і практика прийняття управлінських рішень», «Менеджмент у невиробничій сфері», «Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності»; здійснює керівництво практикою, переддипломною практикою, кваліфікаційними роботами бакалавра та магістра.

Щорічно готує студентів для участі у І та ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади  зі спеціальності  «Менеджмент» («Стратегічне управління»).

Закінчила Національну гірничу академію України у 2001 р.

Захистила кандидатську дисертацію у 2012 р.

Рішенням Вченої ради ДВНЗ «Національний гірничий університет»  від 14 липня 2017 року, (протокол №12) нагороджена срібною медаллю за високі досягнення та сприяння розвитку університету.

Подяки:

1.JPG2.JPG3.JPG8.JPG4.JPG5.JPG7.JPG
Сертифікати:
6.JPG9.JPG11.JPG10.JPG

e-mail: papizh.yu.s@nmu.one

профіль Scopus

профіль Google Scholar

профіль ORCID

профіль Researcher ID

Публікації у міжнародній наукометричній базі SCOPUS:

1) Papizh Yu. Regional convergence and innovative management / M. Pashkevych, Yu. Papizh // Economic Annals – XXI. – 2014. – 3-4(1). – P. 74-77. (укр. Регіональна конвергенція та інноваційний менеджмент)

2) Papizh Yu. Management of business processes and export-import activity of industrial enterprises in the digital economy / O. Pyroh, M. Prokopenko, L. Chernobay, Yu. Papizh, Y. Syta // Estudios de Economia Aplicada. – 2021. – 39(5). (укр. Управління бізнес-процесами та експортно-імпортною діяльністю промислових підприємств у цифровій економіці)

Публікації у міжнародній наукометричній базі Web of Science:

1) Papizh Yu. Management of business processes and export-import activity of industrial enterprises in the digital economy / O. Pyroh, M. Prokopenko, L. Chernobay, Yu. Papizh, Y. Syta // Estudios de Economia Aplicada. – 2021. – 39(5). (укр. Управління бізнес-процесами та експортно-імпортною діяльністю промислових підприємств у цифровій економіці).

Публікації за фахом:

1) Папіж Ю.С. Удосконалення управління інноваційним розвитком промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки / Ю.С. Папіж, Ю.В. Дубєй, А.Ф. Косолапов // Бізнес-Інформ. – 2018. – №3. – C. 174-179.

2) Папіж Ю.С. Управління діяльністю промислових підприємств: засади підвищення ефективності / Ю.С. Папіж, Ю.В. Дубєй // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2018. – № 3 (14). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/14-2018-ukr.

3) Папіж Ю.С. Завдання обліково-аналітичного забезпечення бюджетування підприємства / Ю.С. Папіж // Економічний простір. – 2018. – №. – C. 186-194.

4) Папіж Ю.С. Особливості процесу інформаційно-аналітичного забезпечення будівельного підприємства / Ю.С. Папіж // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). – 2018. – №20 (1296). – С. 107-110.

5) Папіж Ю.С. Управління діяльністю промислових підприємств: підвищення ефективності на засадах системності / Ю.С. Папіж, А.Ф. Косолапов, В.В. Юденко // Вісник Одеського національного університету. – 2018. – Том 23. Випуск 8(73), Серія Економіка. – С. 92-95.

6) Papizh Yu.S. Sustainable development of mining companies in modern economic conditions / Yu.S. Papizh // Business-Engineering: Quarterly refereed and reviewed international scientific journal. Georgian Technical University, Georgian Academy of Engineering. – 2019. – №3. – P. 151-153. (укр. Сталий розвиток гірничих підприємств у сучасних економічних умовах)

7) Папіж Ю.С. Управління розвитком підприємств в умовах сьогодення (на прикладі гірничодобувної галузі) / Ю.С. Папіж, В.В. Юденко // Вісник Одеського національного університету. – 2020. – Том 25. Випуск 6(85), Серія Економіка. С. 154-158.

8) Papizh Yu. Management of the mining enterprises in a sustainable way / Yu. Papizh, A. Kosolapov, V. Yudenko // Ефективна економіка. – 2021. – №3. URL: http//www.economy.nayka. com.ua. (укр. Управління гірничодобувними підприємствами сталим шляхом)

© 2006-2022 Інформація про сайт