Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Logo 2022 Історія кафедри

  

Навчальний процес на кафедрі менеджменту забезпечують: 22 викладачі, у тому числі: академік НАН України, 6 докторів та 12 кандидатів економічних та технічних наук, 3 асистенти.

Колектив кафедри забезпечує якісне викладання управлінських дисциплін для всіх спеціальностей галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні поведінкові науки». 100% науково-педагогічних працівників, задіяних у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені та вчені звання за спеціальністю.

IMG_5875.jpg

Студенти шостого рівня вищої освіти - бакалаври поглиблено вивчають менеджмент, адміністрування організацій, економічні основи управління організацією, зовнішньоекономічну діяльність підприємства, управління персоналом, логістику, маркетинг, облік та оподаткування, операційний менеджмент, управління якістю, стратегічне управління, управлінський аналіз діяльності підприємства, фінанси підприємств, бізнес-планування, контролінг, управління міжнародними комерційними операціями, управління перевезеннями, психологію управління, самоменеджмент, ділову іноземну мову тощо.

За сьомим рівнем вищої освіти кафедрою здійснюється підготовка магістрів за освітніми програмами «Менеджмент організацій і логістика» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Викладання підкріплено наявністю мультимедійних лекцій, забезпеченням підручниками, навчальними посібниками, довідковою, періодичною та іншою літературою у бібліотеці, методичними розробками викладачів у файловому архіві http://ir.nmu.org.ua/. Застосовуються специфічні інформаційні програми та підходи до діджиталізації господарських процесів.

Студентсько-центроване навчання базується на дослідженнях із застосуванням електронного навчання на платформі Moodle та сайту дистанційного навчання https://do.nmu.org.ua/. Проблемно-орієнтоване навчання здійснюється за допомогою пасивних (пояснювально-ілюстративні лекції) та активних (проблемні семінари, кейс-стаді, інтерактивні тренінги, проектні, інформаційно-комп’ютерні) форм занять.

Кафедрою запроваджено проведення круглих столів в межах участі у студентському науковому гуртку «Менеджмент сучасності» із провідними практикуючими фахівцями галузі менеджменту, зовнішньоекономічної діяльності та логістики.

Щорічно викладачі кафедри і студенти, які володіють англійською мовою (15–25 осіб), проходять підготовку в університетах Польщі та Німеччини, беруть активну участь в міжнародних та всеукраїнських (м. Київ, Львів, Одеса, Харків та Запоріжжя) науково-практичних конференціях, форумах, де виступають з доповідями, публікують статті, відвідують лекції провідних фахівців з менеджменту та зовнішньоекономічних зв’язків.

До основних напрямів наукової діяльності кафедри відносяться такі: формування механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємств України, підвищення ефективності управління підприємствами на засадах 3R (reduce, reuse, recycle) моделі економіки, розвиток систем логістичного управління в умовах трансформаційної економіки, формування механізму управління стійким функціонуванням промислових підприємств та інші.

Кафедра менеджменту здійснює підготовку висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі. Навчання в аспірантурі та докторантурі за освітньою програмою «Менеджмент» (спеціальності 073 Менеджмент) може здійснюватися як за державним замовленням, так і за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб на умовах контракту.

Сталі творчі та наукові зв'язки кафедри орієнтуються на потреби сучасних роботодавців, серед яких почесне місце займають такі провідні установи, як Дніпровська міська організація роботодавців, Приватне підприємство «АВТОЕКСПРЕС-ДНІПРО», ПрАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», Дніпропетровська торгово-промислова палата, Комітет з підтримки експорту Регіональної ради підприємців у Дніпропетровській області при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, що дозволяє суттєво розширити можливості практичної підготовки студентів та працевлаштування наших випускників.

Кафедрою було встановлено контакти та здійснено низку проектів з питань зовнішньоекономічної діяльності, сталого розвитку та логістики із такими міжнародними партнерами, як Технічний університет (м. Ліберці Чеська Республіка) й Брандербурзький технічний Університет (Німеччина).

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт