Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
05.02.2016

Біомайнінг: нова ера гірничих технологій

Реформи в системі вищої освіти України пов’язані з низкою інновацій, серед яких важливе місце займають автономність університетів, адаптація навчального процесу і наукових досліджень до нових потреб суспільства та розвиток програм академічної мобільності.

Одним з яскравих прикладів впровадження інновацій в освіті є реалізація чотирирічного освітнього проекту «Біотехнології в гірництві – інтеграція нових технологій в освітню практику», який реалізується в Державному ВНЗ «Національний гірничий університет» (НГУ) спільно з Технічним університетом «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ «ФГА», Німеччина) з 2015 року. Проект підтримується Німецькою службою академічних обмінів (DAAD) Німеччини в рамках програми «Професійно пов’язане партнерство з університетами країн, що розвиваються». Мета освітнього проекту полягає у впровадженні нових модулів з біомайнінгу в навчальний план НГУ студентам напряму підготовки «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Гірництво» та «Геологія».

Термін «біомайнінг» є відносно новим як для фахівців в галузі гірництва, так і для спеціалістів у сфері екології. Він охоплює застосування широкого спектру екологічно чистих «зелених» технологій в гірничодобувній промисловості, які базуються на процесах біовилуговування, біологічного очищення шахтних вод, бактеріального знесірчення вугілля, фіторемедиаціі забруднених територій та інших технологіях.


Технології біомайнінгу

Biomining technologies

Звичайно, що ця тематика стала об’єктом уваги з боку студентів, викладачів та науковців НГУ.

В рамках освітнього проекту передбачено розробка та впровадження в навчальний процес НГУ 2 бакалаврських і 2 магістерських нових навчальних дисциплін: «Основи мікробіології в гірництві», «Основи фіторемедиації», «Біомайнінг: Частина І. Мікробіологічні технології в гірництві» і «Біомайнінг: Частина ІІ. Фітогірництво». Також передбачається виконання лабораторного практикуму студентами НГУ на базі ТУ «ФГА» протягом 5 тижнів у 2016 році. Студенти-учасники проекту виконуватимуть наукові дослідження та захищатимуть магістерські робот на принципах подвійного керівництва.


Лекція проф. Г. Хайльмайєра з фітомайнінгу

В рамках спільних заходів на базі НГУ щорічно організовується низка навчальних екскурсій на промислові об’єкти, заплановано проведення круглих столів та семінарів за тематикою проекту, організація міжнародної науково-практичної конференції із застосування біотехнологій у гірництві.

Після завершення проекту у 2017 році планується створення первинної лабораторії з біогірництва, де студенти матимуть можливість закріплювати на практиці здобуті теоретичні знання. Але продовження співпраці в рамках інших програм академічної мобільності дозволить магістрам з обох університетів брати участь у спільних науково-дослідних проектах, вчитися і застосовувати сучасні знання і біотехнологічні методи у гірництві. В довгостроковій перспективі впровадження в НГУ вищезазначених навчальних курсів в галузі гірничодобувних біотехнологій біотехнологій створить сприятливе підґрунтя для розробки магістерської програми орієнтованої на підготовку висококваліфікованих фахівців гірничої справи, інтеграцію інноваційних технологій в галузі видобутку та переробки корисних копалин, екологізацію процесів гірничого виробництва.

Координаторами освітнього проекту є: з боку ТУ «ФГА» – проф. Герман Хайльмайєр та проф. Міхаель Шльоманн; з боку НГУ – доценти кафедри екології Ірина Клімкіна та Олександр Ковров.

В 2015-2016 навчальному році нові англомовні дисципліни для магістрів з біомайнингу вже успішно викладаються як в ТУ «ФГА», так і в НГУ. Вони дозволяють студентам набути знання та навички для планування, реалізації та оцінки екологічно чистих технологій в гірничодобувній промисловості.

Як показав перший досвід викладання нових дисциплін потребує значно більших зусиль як з боку викладачів в плані підготовки навчальних матеріалів, так і з боку студентів стосовно сприйняття нового контенту англійською мовою. З метою отримання зворотного зв’язку зі студентами ми запросили їх поділитися своїми враженнями щодо сприйняття нових курсів та перспектив їх впровадження в навчальний процес НГУ.

Наталія Подпрятова, студ. групи ЕОгС-14-1. «Минулого року мені вперше пощастило познайомитись з дисципліною «Основи мікробіології в гірництві» і це дійсна можливість для розвитку себе як майбутнього кваліфікованого фахівця-еколога, так і підвищення свого мовного рівня».


Анна Діденко, студ. групи ГЕ-15м. «Нові дисципліни з біомайнингу, що запроваджені на кафедрі екології НГУ є в професійному сенсі корисними та інформативними. Навіть студенти з середнім рівнем володіння англійської мови виявили зацікавленість в сучасних біотехнологіях в гірництві, а також в підвищенні особистого рівня мовних здібностей». 


Ольга Іванова, студ. групи ЕОг-12-1. «На мою думку, запровадження інноваційних курсів в НГУ є сучасним трендом реформ в освіті України, яка впевнено рухається в єдиний європейський простір. Курси з біомайнінгу та фіторемедіації складені послідовно та зрозуміло для сприйняття, що дозволяє з інтересом вивчати екологічні підходи в гірництві».


Таким чином, можна з впевненістю констатувати, що успішна реалізація в НГУ білатерального проекту ДААД є яскравим прикладом інтеграції нових освітніх програм в єдиний європейський освітній простір та елементом модернізації української системи вищої освіти відповідно до потреб сьогодення і викликів майбутнього.

Інформація надана відділом міжнародних зв'язків НГУ


До списку© 2006-2022 Інформація про сайт