Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
            Новини кафедри та університету
20.12.2016

Міжнародний обмін студентами: сучасний стан та перспективи


Стратегія Національного гірничого університету

Міжнародній співпраці у Національному гірничому університеті надається особлива увага. Контакти з вищими навчальними закладами інших країн дають можливість підвищувати кваліфікацію науково-педагогічних працівників, збагачувати навчальний та науковий потенціал на підставі використання світового досвіду, організовувати обмін викладачами та студентами і проводити спільні заходи.
 
Програма міжнародного обміну стажування для студентів і викладачів – це унікальний шанс зробити навчальний процес цікавим та результативним. Це чітко усвідомлюють у Національному гірничому університеті, тому просуванню цього процесу приділяється чимало уваги. На черговому засіданні ректорату НГУ проректор з науково-педагогічної, навчально- методичної роботи та міжнародних зв’язків Олександр Миколайович Шашенко проаналізував міжнародну діяльність Гірничого за останній період. «Міжнародний обмін студентами: сучасний стан та перспективи» – таку назву мала доповідь проректора, в якій проглядається системна й продуктивна робота професорсько-викладацького корпусу НГУ в цьому напрямку.Доповідач зазначив, що у сучасному суспільстві освіта і знання стають транскордонним та транснаціональним явищем. Формування єдиного світового освітнього простору відбувається через зближення підходів різних країн до організації освіти, а також через визнання документів про освіту інших країн. Тому спільний європейський освітній простір, з одного боку, сприяє зростанню мобільності студентів та професорсько-викладацького складу, а з іншого – академічна мобільність є необхідною умовою формування самого спільного освітнього простору.

Загальноприйнято розрізняти зовнішню академічну мобільність і внутрішню. Щодо зовнішньої академічної мобільності студентів, то за формою організації її поділяють на ініціативну (з власної ініціативи студента), договірну (за договорами між НГУ та закордонними ВНЗ) та проектну (за участю НГУ у різних міжнародних проектах). Залежно від змісту академічної мобільності розрізняють короткотермінову (на певний строк під час навчання, як правило 1-2 тижні), кредитну (терміном 1 – 2 семестри) та ступеневу (з метою отримання академічного чи наукового ступеня).

У контексті стратегічних завдань державної освітньої політики України зовнішню студентську мобільність слід розглядати як механізм підвищення рівня національної освітньої системи за рахунок вивчення іноземного досвіду, а також як спосіб подолання відставання вітчизняної університетської науки, що виникає через брак фінансування й відсутність сучасного обладнання.

Академічна мобільність збільшує шанси людини на професійну самореалізацію, а також підвищує якість трудових ресурсів національної економіки. Вона стає відповіддю національних систем освіти на виклики глобального освітнього простору, жорстку конкуренцію на ринку освітніх послуг. Європейська Комісія зазначає, що навчання за кордоном повинне стати стандартним елементом університетської освіти.

За формою організації міжнародної академічної мобільності в НГУ превалює договірна. Гірничий має значну кількість закордонних партнерів і на договірних засадах з ними забезпечує більшість програм мобільності. Але слід відзначити, що у 2016 році значно збільшилась кількість програм академічної мобільності за проектною формою. Це результат, перш за все, активної роботі Центру Українсько-Польської співпраці та Інституту міжнародних освітньо-наукових програм НГУ.

За змістом академічної мобільності в НГУ короткотермінова значно перебільшує усі інші її види. Хоча в звітності МОН цей вид мобільності не є визначним, для нас такі поїздки наших студентів на стажування, для ознайомлення з партнерським ВНЗ є досить важливими. Завдяки діяльності Інституту міжнародних освітньо-наукових програм забезпечена участь НГУ в програмі ЕРАЗМУС + та значно збільшилась участь наших студентів у проектах кредитної мобільності.
 
Також слід відзначити , що студенти дев’ятьох факультетів НГУ стали учасниками програм академічної мобільності за останні два роки .

Серед наших партнерів у програмах академічної мобільності чимало закордонних ВНЗ з Бельгії, Чехії, Португалії, Італії, Словаччини та інших країн Європи, але основними вже багато років є університети Польщі (Краківська ГМА, Вроцлавська політехніка та Вища банківська школа), а також Німеччини (Фрайберзька ГМА, Бранденбурзький технічний університет, Ройтлінгський та Есслінгський університети). Сьогодні до них додаються й університети Литви та Франції.Сьогодні 12 студентів НГУ беруть участь у трьох проектах ЕРАЗМУС + . На 2016-2017 н.р. отримано підтвердження про фінансування на участь студентів Гірничого ще у восьми подібних проектах. Слід відзначити, що така кількість проектів академічної мобільності в рамках програми ЕРАЗМУС + знаходиться вже на рівні провідних ВНЗ України - КПІ, КНУ ім. Шевченка та інших.

За словами студентів-учасників програм академічної мобільності , окрім багатьох цікавих знайомств та культурних вражень, вони також отримують і більш суттєві надбання, а саме: нові знання та навички,досвід, комунікацій в новому незнайомому середовищі, суттєве вдосконалення мовної підготовки, підвищення рівня самооцінки, бажання рухатися вперед.
 
Позитивні наслідки від участі наших студентів у програмах академічної мобільності має і Національний гірничий університет. Насамперед, це поширення інформації про НГУ, просування його у європейський освітній та науковий простір. Завдяки нашим студентам, які обов’язково роблять презентацію про НГУ, в багатьох університетах Європи, іноді навіть вперше, дізнаються про наш університет. Не менш важливі й нові контакти, які встановлюються під час реалізації цих програм, а також можливість підготовки нових проектних запитів.

Але поряд з позитивними результатами діяльності університету в цьому напрямку, слід відзначити й існуючі проблеми.

Перш за все - це низька активність самих студентів. Другою проблемою є недостатній рівень володіння іноземними мовами. А програми академічної мобільності все ж потребують володіння іноземною мовою на рівні не менш як В2. Які шляхи подолання існуючих проблем?

Оскільки усі міжнародні проекти включатимуть академічну мобільність, ми намагаємось:збільшувати кількість проектів за участю НГУ; продовжуватити роботу щодо збільшення кількості надійних закордонних партнерів; активізувати студентів усіх кафедр і факультетів; мотивувати студентів до більш сумлінного вивчення іноземних мов; залучати до роботи в цьому напрямку ограни студентського самоврядування.

Побудова концепції розвитку міжнародної діяльності та участь у спільних освітніх проектах мають для НГУ стратегічне значення. Новітні освітні стратегії узгоджуються з концепцією розвитку, проблематикою наукової діяльності та навчальними планами закладу. Це дасть змогу не лише отримати доступ до сучасних технологій і методик у навчальній сфері, підвищити свою конкурентоспроможність, але й якнайшвидше стати повноправними членами світового науково-освітнього товариства.


ІАЦ НГУ 
За матеріалами доповіді проректора з міжнародних зв’язків О.М. Шашенка «Міжнародний обмін студентами: сучасний стан та перспективи»

До списку© 2006-2022 Інформація про сайт