Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Logo 2022 Наукові та навчальні видання кафедри менеджменту

777.jpg

Трифонова О. В. Управління стійким функціонуванням вугледобувних підприємств: теорія та практика : монографія / О.В. Трифонова ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 330 с.


Монографію присвячено питанням теоретико-методологічного обґрунтування засад управління стійким функціонуванням вугледобувних підприємств, розробці науково-методичного інструментарію та прикладних рекомендацій щодо їх реалізації. Досліджено методичні підходи до оцінювання, ідентифікації,  прогнозування рівня стійкості функціонування вугледобувних підприємств та формування портфелю альтернатив його забезпечення. В контексті забезпечення стійкого функціонування вугледобувних підприємств розглянуто особливості їх роботи у складі вертикально-інтегрованих об’єднань та інноваційно-інвестиційної діяльності.

Монографію адресовано науковцям, спеціалістам-практикам у галузі економіки та управління вугледобувними підприємствами, а також студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


546.jpg

Трансфер інновацій у логістичних системах [Текст]: навч. посіб. / В.Я. Швець, Г.В. Баранець ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 219 с.


У навчальному посібнику розглянуто організаційні, правові та економічні засади здійснення трансферу інновацій у логістичних системах. Наведено методичні рекомендації та сформовано завдання щодо оцінки ефективності логістичних інновацій та їх трансферу. Досліджено питання придбання та продажу ліцензій, розробки та економічного обґрунтування інноваційних заходів у сфері логістики підприємства.


653.jpg

Менеджмент [Текст]: Навчальний посібник / А.В. Бардась, М.В. Бойченко,  А.В. Дудник.– Дніпропетровськ: Державний ВНЗ «НГУ», 2014.– 388 с.


Навчальний посібник допоможе майбутнім менеджерам сформувати управлінське мислення та систему фахових знань у галузі менеджменту, виробити розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, набути уміння аналізувати середовище діяльності організації, приймати адекватні управлінські рішення.


7456.jpg

Міжнародний менеджмент та логістика [Текст]: Навчальний посібник /   А.В. Бардась, М.В. Бойченко, Ґ. Вудажевскі, А.В. Дудник – Дніпропетровськ: Державний ВНЗ «НГУ», 2014. – 240 с. 


Навчальний посібник призначений для формування системи спеціальних знань щодо функціонування міжнародних фірм та глобальних ринків ресурсів та капіталу, забезпечення стратегічного управління ланцюгами постачань між фірмами, які взаємодіють на глобальному ринку. У посібнику інтегровано досвід іноземних дослідників міжнародного менеджменту та бізнесу, у тому числі новітні тенденції стосовно формування ланцюгів постачання продукції. Особливу увагу приділено питанням міжнародної логістики та ділової взаємодії між фірмами з різних країн. Книжку рекомендовано для студентів магістратури, які навчаються за спеціальністю «Логістика», «Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; аспірантів, науковців та викладачів вищих навчальних закладів. 577.jpg

Управління потоками вугільної продукції та стійким  функціонуванням збиткових шахт України : монографія / О. В. Трифонова, О. Ю. Кравець ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2014. – 202 с.


 В монографії розглянуто нові наукові підходи до управління потоками товарної продукції вугільних шахт державної форми власності з метою підвищення стійкості їх роботи та ефективності використання економічних ресурсів. Може бути корисна для наукових працівників, викладачів вузів, спеціалістів управління та інженерно-технічних працівників вугільної промисловості.


77.jpg

Єдина Європа: Погляд у майбутнє [Текст]: моногр. = United Europe: Future prospects: monograph/ ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; за ред. О.І. Амоші.- Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 286 с.


 Викладено результати наукових досліджень щодо сучасних проблем глобалізації та інтеграційних процесів, участі в них українських та польських підприємства, вирішення екологічних та соціально економічних питань, повязаних з інтеграційними процесами, підвищенням конкуренції та інтенсифікації виробництва.

Видання буде корисним для наукових співробітників, фахівців-практиків, які займаються проблемами європейського розвитку, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, урядових і неурядових аналітичних організацій, інституцій ЄС.


Менеджмент [Текст]: навч.посіб. / А.В. Бардась, М.В. Бойченко, А.В. Дудник. – Д.:Національний гірничий університет, 2012. – 381 с.

 

Навчальний посібник призначений для формування у майбутніх менеджерів управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, набуття умінь аналізу середовища діяльності організації, прийняття адекватних управлінських рішень.


Міжнародна торгівля та інвестиції [Текст]: Навч. посіб. /І.І. Павленко, О.В. Варяниченко, Н.А. Навроцька.К.:«Центр учбової літератури», 2012. – 256 с.

 

Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з менеджменту (галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОПП-04), у яку входить програма дисципліни «Міжнародна торгівля та інвестиції». Розглянуто міжнародну торгівлю та міжнародні інвестиції як форму взаємозв’язків між країнами, висвітлено сутність зовнішньоекономічних операцій, у тому числі міжнародної торгівлі об’єктами інтелектуальної власності, проаналізовано місце України на міжнародному ринку товарів, послуг та інвестицій. Сформульовано навчальні цілі змістових модулів у вигляді вимог до умінь бакалаврів з менеджменту.


Інвестування [Текст]: Навч. посіб. / В.Я. Швець, Г.В. Баранець, Н.Ф. Єфремова.- Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011.– 459 с.

 

У навчальному посібнику розкривається сутність інвестування, форми його здійснення, найсуттєвіші характеристики інвестиційної діяльності, розглядаються сучасні умови ефективної її реалізації на мікро- та макрорівні. Висвітлюються основи інвестиційного проектування та обґрунтування доцільності інвестиційних проектів за допомогою простих і дисконтованих методів, а також методів дослідження ризиків. Розглядаються питання фінансового забезпечення інвестиційної діяльності, методи та інструменти її регулювання з боку держави.

Матеріал посібника подано у формі стислого викладу тематичного матеріалу, містить контрольні питання й тести, список рекомендованої літератури до кожного розділу.

Навчальний посібник розроблено для студентів економічних спеціальностей. Буде корисним для широкого кола фахівців, які цікавляться питаннями інвестування та інвестиційної діяльності.


Бардась А.В. Принципи екологічної паспортизації вугледобувних підприємств України в умовах реструктуризації галузі [Текст]: монографія / А.В. Бардась. – Д.:Національний гірничий університет, 2010. – 400 с.

 

Обґрунтовано теоретичні підходи до подальшого вдосконалення економічного механізму зменшення рівня шкідливого впливу на навколишнє природне середовище вугледобувних підприємств з урахуванням специфіки галузі. Запропоновано нову цілісну стратегію управління розвитком вугледобувного підприємства і моделювання параметрів основних продуктивних потоків на основі двоєдиної сутності шахт як еколого-економічних систем з урахуванням індивідуальних особливостей цих підприємств у вигляді екологічного паспорту. Монографія призначена для науковців, інженерно-технічних працівників, а також викладачів та студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища».


456.jpg

Еколого-економічне управління діяльністю гірничорудного підприємства [Текст]: монографія / І.Є Лозинскький, О.В. Трифонова. – Д.:Національний гірничий університет, 2010. – 125 с.

 

У монографії розглянуто проблеми формування еколого-економічних результатів діяльності гірничорудних підприємств в умовах підвищення техногенного навантаження на довкілля. Запропоновано також принцип паралельно-інтегрованого управління бізнесовою і природоохоронною стратегіями розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів. Описано методичні підходи до планування природоохоронної діяльності гірничорудних підприємств та принципи формування їх екологічної політики. Для наукових працівників, викладачів вузів та інженерно-технічних працівників гірничорудної промисловості.789.jpg

Стратегічне управління підприємствами [Текст]: навч. посіб. / А.Г. Семенов, М.І. Іванова, Л.О. Жилінська, О.С. Богма, Д.М. Потьомкін, О.О. Єропутова / за заг. ред. д.е.н., проф. Г.А. Семенова– Запоріжжя: Вид-воКПУ, 2010 – 400 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/ІІ-4571 від 01 червня 2014 р.)

 У навчальному посібнику висвітлено технічні, економічні та управлінські аспекти стратегічного управління підприємствами, а також теоретико-методологічні основи стратегічного планування, формування корпоративних і ділових стратегій, організації фінансового контролю в системі стратегічного управління. Викладено особливості соціально-психологічного забезпечення стратегічного управління. Розглянуто кластерні обєднання як метод стратегічного розвитку підприємств. Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, керівників усіх рівнів та ділових людей.


11.jpg

Ефективні методи управління оборотними коштами на промислових підприємствах [Текст]: монографія / А.Г. Семенов, М.І. Іванова. – Запоріжжя: ЗЦНТЕІ, 2009. с. – 230.

 У монографії розкриті економічна природа та сутність оборотних коштів, сучасні підходи до управління і формування оборотних коштів; запропоновано використання системного підходу до управління оборотними коштами; удосконалено аналіз формування та використання оборотних коштів; запропоновано до використання сучасні методи управління оборотними коштами, що особливо актуально в умовах економічної нестабільності зовнішнього середовища.

Монографія розрахована на викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, наукових робітників, аспірантів і магістрів, що вивчають дисципліни «Економіка підприємства», «Фінансовий менеджмент», «Економіко-математичне моделювання». Корисна для практичного використання працівниками економічних та фінансових відділків промислових підприємств при економічному обґрунтуванні господарських рішень.


Кількісні параметри інвестиційної привабливості вугільних шахт: Монографія / О.І. Амоша, В.І. Саллі, О.В. Трифонова, О.І. Симоненко.Д.:Національний гірничий університет, 2007. – 109 с.

 

В монографії розглянуті проблеми інвестування у просте та розширене відтворення шахтного фонду в умовах обмежених фінансових можливостей держави та інвесторів. Наведені методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості та інвестиційної діяльності вугільних шахт. Запропонована економіко-математична модель управління параметрами, що визначають інвестиційну привабливість вугільних шахт. Для наукових працівників, викладачів вузів та інженерно-технічних працівників вугільної промисловості.


Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник./  В.І. Саллі, О.В. Трифонова, В.Я. Швець – К.: ВД «Професіонал», 2003. – 176 с.

 

У посібнику висвітлені питання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, регулювання ЗЕД, здійснення експортно-імпортних операцій та маркетингових досліджені при їх проведенні; розглядаються питання щодо форм і методів здійснення ЗЕД, організації підготовки, укладання та виконання зовнішньоторговельних контрактів; викладено основи транспортного забезпечення та страхування ЗЕД; розглянуто організацію комерційних операцій на міжнародних біржах, аукціонах, торгах, лізингових і зустрічних операцій, а також основи міжнародної торгівлі об’єктами інтелектуальної власності. Навчальний посібник призначається для інженерів технічних спеціальностей, у навчальних планах підготовки яких передбачено викладання цієї дисципліни. Він може бути корисним для керівників та робітників організацій і підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт