Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Logo 2022 Загальні положення про методичне забезпечення кафедри менеджменту

Навчальний процес у вищих навчальних закладах вимагає нормативного, інформаційного, методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Інформаційне забезпечення здійснюється навчальними книгами (підручниками, навчальними посібниками тощо) та електронними ресурсами. Методичне забезпечення реалізується обов’язковим супроводженням навчальної діяльності студентів певними методичними матеріалами.При розробці методичних матеріалів враховуються ті обставини, що на самостійну роботу студента відведена значна частка навчального часу. Але як вид навчальної діяльності, самостійна робота реалізується студентом, в основному, при підготовці до контрольних заходів та при виконанні індивідуальних завдань. На цей час у вищій школі це майже єдині мотиваційні чинники. Тому методичні рекомендації до всіх видів навчальної діяльності студентів містять інформацію щодо засобів та процедури контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел інформації.

У методичних рекомендаціях з кожного виду навчальних занять формулюються їх навчальні цілі – заздалегідь передбачені результати навчальної діяльності студента з певним рівнем засвоєння, що адекватний параметрам умінь, сформульованих в освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця.

Опис навчальної цілі визначає дії студента після навчання, з яких можна зробити однозначний висновок про ступінь її досягнення. Формулювання має надавати студентові чітке уявлення про те, як довести, що матеріал ним опановано.

Методичні матеріали стандарту за видами навчальної діяльності студента містять дві частини – загальні положення та вимоги до розробки методичних рекомендацій для студентів.

Перша частина відображає терміни та їх визначення, дидактичні цілі певних видів навчальних занять або індивідуальних завдань, типову тематику та форми проведення занять або виконання індивідуальних завдань, права і обов’язки суб’єктів навчального процесу, вимоги до матеріально-технічного, методичного та інформаційного забезпечення.

Друга частина визначає типову побудову методичних рекомендацій для студентів через конкретизацію загальних положень. Обов’язковим для рекомендацій є розділ «Критерії оцінювання» щодо кожного виду навчальної діяльності студента.

Матеріали загального характеру, що призначені для викладачів і студентів, подаються за структурою та в редакції даного стандарту.

Така організація навчального процесу спрямовується на активізацію виконавчого етапу навчання студентів і скорочення терміну зворотного зв’язку з ними, що забезпечує належну якість вищої освіти та адаптацію до Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСTS). Зосередження уваги на самостійній роботі студентів вимагає формування методичного забезпечення усіх видів навчальної діяльності студента відповідно до вимог, що викладені в стандарті «СВО НГУ НМЗ – 05. Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу», затвердженого наказом ректора Національного гірничого університету від 29.08.2005 р. №270. Даний стандарт регламентує порядок видання матеріалів методичного забезпечення навчального процесу.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт