Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
фото Тимошенко.jpeg

Гришаніна Олександра Олександрівна

   Посада: асистент    

   Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Logo 2022

e-mail: timoshenko.o.o@nmu.one

Володіє англійською (В2) та польською (В1) мовами.orcid_logo2.jpgscholar.google

Публікації

Монографія:

1. Tymoshenko О. The international experience of taking into account environmental issues of investment and innovation activity / O.O. Tymoshenko, A.V. Bardas, United Europe: Future prospects: [monograph] / ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; за ред. О.І. Амоші. - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - С. 170-176. Особистий внесок: досліджено світовий досвід інвестування у підвищення рівня екологізації видобутку корисних копалин.

Публікації у наукових фахових виданнях:

2. Тимошенко О.О. Обґрунтування та вибір інвестиційних проектів забезпечення прийнятої стратегії розвитку гірничо-збагачувального комбінату / Л.В. Тимошенко, О.О. Тимошенко // Економічний вісник НГУ. – 2012. - № 4. - С. 23-28. Особистий внесок: розроблені теоретичні та науково-методичні положення інвестиційного забезпечення розвитку гірничо-збагачувального підприємства.

3. Tymoshenko О. Investment activities for the restoration of the main production funds suitability in respect to deepening mining open pits zone / O.O. Tymoshenko, V.I. Prokopenko // Економічний вісник НГУ. – 2014. – № 2. – С. 76-85. (Включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus). Особистий внесок: визначено науково-методичний підхід до формування інвестиційних ресурсів для розширеного відтворення основних засобів гірничо-збагачувального підприємства.

4. Тимошенко О.О. Запаси рудної сировини в родовищі як чинник забезпечення виробничої потужності гірничо-збагачувальних комбінатів / О.О. Тимошенко // Економічний вісник НГУ. – 2014. – № 3. – С. 79-87. (Включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus).

5. Тимошенко О.О. Теоретико-методичні підходи до економічного обґрунтування ефективності використання запасів рудної сировини в родовищі / О.О. Тимошенко, А.В. Бардась // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015 – Вип. № 6. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/1098-bardas-a-v-timoshenko-o-o-teoretiko-metodichni-pidkhodi-do-ekonomichnogo-obgruntuvannya-efektivnosti-vikoristannya-zapasiv-rudnoji-sirovini-v-rodovishchi. Особистий внесок: розроблено теоретико-методичні підходи до економічного обґрунтування доцільного рівня вилучення запасів залізорудної сировини родовища з урахуванням спільного впливу технологічних, економічних та екологічних факторів.

6. Тимошенко О.О. Обґрунтування кондиції на якість рудної сировини за умови економічно доцільного рівня вилучення її запасів у родовищі / О.О. Тимошенко, В.І. Прокопенко, О.М. Ерперт // Економічний простір. – 2015. – № 99 – С. 187-200. (Включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, РІНЦ). Особистий внесок: обґрунтовано методичний підхід до планування максимально припустимого рівня втрат рудної сировини в надрах.

7. Тимошенко О.О. Ранжування факторів впливу виробничих процесів видобування й перероблення залізорудної сировини на природне середовище / О.О. Тимошенко // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3(28) – С. 174-180. (Включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).

8. Тимошенко О.О. Економічне обґрунтування режиму відпрацювання залізорудного родовища на засадах раціонального надрокористування / О.О. Тимошенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015 – № 13 – С. 99-102.

У наукових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

9. Тимошенко О.О. Еколого-економічне обґрунтування власного джерела відтворення основних засобів виробництва гірничо-збагачувального комбінату / О.О. Тимошенко // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2015. – № 3(18) – С. 55–59. (Включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, РИНЦ).

В інших виданнях:

10. Тимошенко О.О. Еколого-економічне обґрунтування ступеню усереднення якості рудної сировини в кар’єрі / О.О. Тимошенко, В.І. Прокопенко, О.М. Ерперт // Металургійна і гірничорудна промисловість. – 2015. – № 2 – С. 105–110. Особистий внесок: визначено теоретико-методичний підхід до обґрунтування доцільного рівня усереднення якості збагачуваного рудопотоку за еколого-економічними критеріями.

Матеріали наукових конференцій:

11. Тимошенко О.О. Забезпечення механізму інвестування у розширене відтворення основних засобів гірничорудного підприємства / О.О. Тимошенко // Реалізація державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року [Текст]: матеріали регіональної міжвуз. наук.–практ. конф. молод. вчених Дніпропетровської області, 28 березня, Дніпропетровськ. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014. – 172–175 с.

12. Тимошенко О.О. Експертні дослідження ефективності надрокористування як чинника управління рівнем порушення природного середовища / О.О. Тимошенко // Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики [Текст]: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., 23 квітня, Кривий Ріг. – Кривий Ріг : Діоніс, 2014. – С. 205–206.

13. Тимошенко О.О. Методичний підхід до планування витрат на природоохоронну діяльність гірничозбагачувальних комбінатів / О.О. Тимошенко // Форум гірників [Текст]: матеріали міжнар. конф., 1–4 жовтня, Дніпропетровськ. – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2014. – С. 245–251.

14. Тимошенко О.О. Інвестиційне забезпечення відтворення основних засобів гірничорудних підприємств в сучасних умовах / О.О. Тимошенко // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи [Текст]: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23-27 березня, Дніпропетровськ. – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2015. – С. 190–191.

15. Tymoshenko О. Ecological and economic aspects of resource provision of mining enterprise // Економіка для екології [Текст]: матеріали XXI Міжнар. наук. конф., 6–7 травня, Суми. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – С. 93–96.

16. Тимошенко О.О. Формування інвестиційних коштів на оновлення основних виробничих засобів при відпрацюванні запасів родовища / О.О. Тимошенко // Шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни [Текст]: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 жовтня, м. Львів. – Львів : ГО «Львівська економічна фундація», 2015. – С. 85–88.

Публікації за 2016-2017 рік

Статті у міжнародних виданнях, науковометричних базах:

1. V. Prokopenko, O. Tymoshenko, "The Mechanism of Ensuring Ecological and Economic Efficiency of the Iron-Ore Deposit Exploitation", Advanced Engineering Forum, Vol. 22, pp. 128-134, 2017. Available at: https://www.scientific.net/AEF.22.128.

Конференції:

1. Тимошенеко О.О. Особливості антикризового управління на підприємствах ГМК в сучасних умовах / О.О. Тимошенко // Матеріали IV Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (м. Дніпро, ДВНЗ «НГУ», 6-7 грудня 2016 р.) – Дніпро: ДВНЗ «НГУ», 2016. – Т. 14 – С. 1014-116.

Наукові публікації зі студентами:

1. Самойленко В.С. Підвищення ефективності управління підприємством з виробництва металоконструкцій / В.С. Самойленко, О.О. Тимошенко // Матеріали IV Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (м. Дніпро, ДВНЗ «НГУ», 6-7 грудня 2016 р.) – Дніпро: ДВНЗ «НГУ», 2016. – Т. 14 – С. 104-105.

2. Турбар К.В. Методичні аспекти стратегічного аналізу вугледобувного підприємства / К.В. Турбар, О.О. Тимошенко // Матеріали IV Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації» (м. Дніпро, ДВНЗ «НГУ», 6-7 грудня 2016 р.) – Дніпро: ДВНЗ «НГУ», 2016. – Т. 14 – С. 119-121.

3. Самойленко В.С. Управління підприємством в кризових умовах господарювання / В.С. Самойленко, О.О. Гришаніна // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених «Наукова весна» (м. Дніпро, ДВНЗ «НГУ», 26-27 квітня 2017 р.) – Дніпро: ДВНЗ «НГУ», 2017.

4. Турбар К.В. Формування конкурентної стратегії вугледобувного підприємства / К.В. Турбар, О.О. Гришаніна // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених «Наукова весна» (м. Дніпро, ДВНЗ «НГУ», 26-27 квітня 2017 р.) – Дніпро: ДВНЗ «НГУ», 2017.

Публікації за 2018 рік

Гришаніна О.О. Обґрунтування інвестиційних рішень щодо впровадження інноваційних технологій вуглевидобутку / О.О. Гришаніна // Економічний вісник НГУ. – 2018. – №1(61) – С. 82–89. (Включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus)

Гришаніна О.О. Управління кадровим забезпеченням підприємництва в Україні / Л.В. Тимошенко, О.О. Гришаніна, Л.В. Касьяненко // Економічний вісник НГУ. – 2018. – №2(62) – С. 155–166. (Включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus)

Гришаніна О.О. Європейський досвід інвестиційного забезпечення логістичної інфраструктури/ О.О. Гришаніна, К.В. Сапранков // Матеріали студентської науково-технічної конференції 2018 р. – Д.: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2018. – С. 53 – 54 – Режим доступу: http://science.nmu.org.ua/ua/conferences/week-of-studsci/zvit-2018.pdf

Гришаніна О.О. Управління інвестиційними ресурсами для розширеного відтворення основних засобів виробництва при зміні умов експлуатації родовища / О.О. Гришаніна // Матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Молодь: наука та інновації». (м. Дніпро, НТУ «ДП», 15 листопада 2018 р.) 


© 2006-2023 Інформація про сайт