Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
image_6487327.JPG

Швець Лілія Валентинівна

Посада: асистент
  
Закінчила: Національний гірничий університет України в 2009 р. за спеціальністю "Менеджмент організації". 
Національний гірничий університет України в 2016 р. за спеціальністю "Право". 
 e-mail: dpdemiart@gmail.com

Awards:

DAAD 
Forschungsstipendien 2008

TU München
Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss 
Logistik
Prof. Dr.-Ing. Willibald Günthner

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Тези доповідей:

1. Швець Л.В. Підвищення ефективності роботи логістичної системи підприємства із застосуванням концепції «виробництво на замовлення / Л.В. Швець// Збірник .«Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи: Матеріали III міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих науковців. (м. Ялта , 15 – 17 квітня 2010 року).-Ялта, РВНЗ КГУ, 2010. – 364с.
2. Швець Л.В. Розвиток логістичних центрів на Україні на сучасному етапі. Мінімізація витрат на етапах доставки і збереження товару./ Л.В. Швець// Збірник ««Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 07-10 квітня 2010 р. – Харків НТУ «ХПІ», 2010р. 612-с.
3. Швець Л.В. Принципи організації виробничого процесу / Л.В. Швець//  Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції-Д.: Національний гірничий університет, 2010.-Т.1.-240с.
4. Швець Л.В. Методологія системного моделювання/Л.В. Швець// Збірник «Розвиток підприємництва як фактор зростання національної економіки»: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 27-30 листопада 2010р. – м. Київ КПІ, 2010р. 439-с.
5. Швець Л.В. Вибір методу прогнозування логістичних процесів/Л.В. Швець// Збірник «Сучасні тенденції розвитку світової економіки»: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 29-30 жовтня 2010р. - м. Київ МАУП, 2010р. 239-с.
6. Швець Л.В. Критерії ефективності управління логістичними системами підприємств машинобудівної галузі / Л.В. Швець// Збірник «Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку»: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 27-29 квітня 2011 р. - М.Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 229с.
7. Швець Л.В. Логістичний підхід до управління потоковими процесами як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства/ О.А. Паршина , Л.В. Швець// Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва.-Харків: НТУ «ХПІ».-2010.-№7-215с.
8. Швець Л.В. Методологія аналізу та проектування розподільчих каналів / Л.В. Швець//Збірник наукових праць. Тематичний випуск: "Сучасні тенденції розвитку світової економіки". -Харків: ХНАДУ.-2011.-№1-297с.

Статті у фахових виданнях:

1. Культура народів причорномор'я, №2000, 2011, Таврійський національний університет ім. Вернадського/ Швець В.Я., Швець Л.В.// «Розробка системи оцінюючих показників для проведення логістичного аудиту»
2. Економіка промисловості, №4(56) 2011 рік НАН України, /Швець В.Я., Швець Л.В.// «Оценка эффективности системы логистики промышленного предприятия»
3. Прометей. Регіональний збірник наукових праць з економіки №2(35) 2011 /Швець Л.В.//«Анализ логистических стратегий и разработка системы взаимосвязей между стратегиями производства и логистики»
4. Економіка і регіон № 6 (43) – 2013 – ПолтНТУ/ Швец Л.В.// «Формування понятійного базису та структурування логістичного потенціалу підприємства»
5. Науковий вісник херсонського державного університету 7/2014 /Баранец, Швец, Гаврилишина //«Потенціал складської логістики в підвищенні конкурентоспроможності автомобілебудівного підприємства»
6. The Wroclaw School of Banking, Research Journal, No. 1(39)/2014/ Shvets W.J., Shvets L.V.,Dubej J.V.// How to Create a KPI System to Optimize Warehousing Complex Operation? 

© 2006-2023 Інформація про сайт