Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Іванова Марина ІллівнаLogo 2022

Іванова Марина Іллівна


Посада: професор, заступник завідувача кафедри.


Науковий ступінь: доктор економічних наук.


Вчене звання: доцент кафедри менеджменту


Викладає дисципліни: «Інноваційний та інвестиційний менеджмент», «Управління якістю та конкурентоспроможністю», «Ризик-менеджмент», «Конкурентоспроможність ланцюгів постачання організації», «Кризис-менеджмент», керівництво кваліфікаційними роботами.


Захистила кандидатську дисертацію у 2008 р. «Методи управління оборотними коштами на промислових підприємствах» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)


Захистила докторську дисертацію у 2018 р. «Управління логістичною системою кластера промислових підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
e-mail: ivanova.m.i@nmu.one


orcid_logo2.jpgscholar.googleScopus

                                                                 Публікації 

Публікації у міжнародній наукометричній базі SCOPUS:

1) Ivanova М. Choice of supplier as a basic constituent of the logistics system // New developments in mining engineering 2015: Theoretical and practical solutions of mineral resources mining. – Netherlands: CRC Press / Balkema, 2015. P. 455460.  (укр. Вибір постачальника як основна складова логістичної системи)

2) Ivanova М. Formation of marketing strategy of nonprofit organizations in Ukraine / О. Varyanichenko, М. Ivanova / New developments in mining engineering 2015: Theoretical and practical solutions of mineral resources mining. – Netherlands: CRC Press/Balkema, 2015. P. 563566.  (укр. Формування маркетингової стратегії неприбуткових організацій в Україні)

3) Ivanova M. Theoretical aspects of the system decomposition of the logistics system elements // Науковий вісник НГУ. 2017. № 4. С. 132–139. (укр. Теоретичні аспекти системної декомпозиції елементів логістичної системи)

4) Ivanova М. Assessment of the competitiveness of enterprises / M. Ivanova, O. Varyanichenko, S. Sannikova, S. Faizova // Economic Annals-XXI. 2018. № 173 (9–10). Р. 26–31.  (укр. Оцінка конкурентоспроможності підприємств)

5) Ivanova M. Economic and Institutional Conditions for Implementation of Economic Interests in the Countries of the World / Smiesova V., Pylypenko A., Ivanova M., Karpenko R. // Montenegrin Journal of Economics, Vol. 15, No. 4 (2019), 7586. (укр. Экономические и институциональные условия реализации экономических интересов в странах мира)

 

Публікації у міжнародній наукометричній базі Web of Science:

1) Ivanova M. Prospects for improving the methodology of strategic enterprise management / SFaizova, MIvanova, T. Pozhuieva // Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. Nu 5. Riga: Publishing House «Baltija Publishing». P. 371–378. (укр. Перспективи вдосконалення методології стратегічного управління підприємством)

 

Публікації за фахом:

1) Іванова М.І. Порівняння та використання сучасних методів організації оплати праці / М.І. Іванова, О.В. Варяниченко  // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. 2017. №5. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5600

2) Іванова М.І. Особливості мотивації персоналу в контексті оплати праці / В.Я. Швець, М.І. Іванова, С.Ф. Саннікова // Причорноморські економічні студії. 2017. №13–1. С.219–223.

3) Іванова М. І. Формалізація показників ефективності функціонування промислового логістичного кластера // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук. пр. Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Львів : Видавництво Львівської політехніки. 2017. № 875. С. 147–152.

4)  Іванова М. І. Використання дескриптивного методу аналізу ієрархій для формування цілей логістичної стратегії // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. Вип. IІІ (67). Економічні науки. С. 146–154.

5) Іванова М. І. Особливості застосування методів аналізу асортименту торгівельного підприємства для підвищення ефективності його діяльності / М.І. Іванова, С.Ф. Саннікова, О.В. Варяниченко, К.С. Крайняк // Економічний простір. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. № 126. С. 168–177.

6) Іванова М.І. Владні повноваження та їх вплив на рентоорієнтовану стратегію поведінки надрокористувачів / М.І. Іванова, Г.Є. Рябик, О.В. Усатенко // Європейський вектор економічного розвитку. 2018. № 2 (25). С. 48–59.

7) Іванова М.І. Взаємозв’язок між власністю на надра та рентоорієнтованими стратегіями поведінки суб’єктів рентних відносин / М.І. Іванова, Г.Є. Рябик, О.В. Усатенко // Академічний огляд. 2019. № 1 (50). С. 70–77.

8) Іванова М. Формування напрямів стратегічного розвитку підприємств металургійної промисловості України в залежності від тенденцій зміни експорту-імпорту / М. Іванова, В. Швець, О. Варяниченко // Економічний дискурс. 2019. № 4.

9) Іванова М.І. Визначення рівня економічної безпеки, враховуючи конкурентоспроможність підприємства / М.І. Іванова, А.М. Ткаченко, В.Л. Загорудько // Підприємництво та інновації. 2019. №7.

10) Іванова М.І. Управління дебіторською заборгованістю промислового підприємства як інструмент забезпечення економічної безпеки / М.І. Іванова, О.Г. Грошелева, О.В. Усатенко // Приазовський економічний вісник. 2020. № 1(18). С. 87–92.

11) Ivanova M. Motivation system as an integrated part of municipal company’s economic security substantiation / O. Grosheleva, M. Ivanova, O. Usatenko // European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2020. No 1(5). Р. 18–29. https://doi.org/10.32750/2020-01 (укр. Система мотивації як складова забезпечення економічної безпеки комунального підприємства)


© 2006-2022 Інформація про сайт