Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Трифонова Олена Василівна Трифонова Олена Василівна Logo 2022


Посада: професор, декан факультету менеджменту НТУ «ДП».
Науковий ступінь: доктор економічних наук .
Вчене звання: професор кафедри менеджменту

Викладає дисципліни: "Економічні основи управління організацією", "Моделювання та прогнозування в менеджменті", керівництво кваліфікаційними роботами бакалаврів і магістрів.

Закінчила Національну гірничу академію України у 1998 році за спеціальністю «Економіка підприємства», економіст.

Захистила кандидатську дисертацію в 2007 р. «Управління параметрами, що визначають інвестиційну привабливість вугільних шахт» за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.

Вчене звання доцента кафедри менеджменту організацій отримала у 2009 році.

Захистила докторську дисертацію у 2016 р. «Управління стійким функціонуванням вугледобувних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Вчене звання професора кафедри менеджменту отримала у 2019 році.

e-mail: trifonova.o.v@nmu.one


orcid_logo2.jpgscholar.googleScopus

Публікації


Підручники та навчальні посібники:

1) Трифонова О.В. Економічні основи управління організацією : навч. посібник / О.В. Трифонова. – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. –171 с.

2) Трифонова О.В. Економічні основи управління організацією: практикум : навч. посібник / О.В. Трифонова. – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 133 с.

Публікації у міжнародній наукометричній базі SCOPUS:

1) Tryfonova O. Institutional components of socio-economic development / Yu. Pylypenko, H. Pylypenko, N. Lytvynenko, O. Tryfonova, E. Prushkivska // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2019. – № 3. – Р. 164-171. (Інституційні складові соціально-економічного розвитку).

2) Tryfonova O. Management of Domestic Marketing of Service Enterprises / S. R. Koev, O. Tryfonova, L. Inzhyievska, N. Trushkina, M. Radieva // IBIMA Business Review, 2019. – Vol. 2019. – P. 1-13. . (укр. Управління внутрішнім маркетингом підприємств сфери послуг).

3) Tryfonova O. Pathway of the institutional development: practice of liberal transformation in Ukraine and Belarus / Yu. Pylypenko, H. Pylypenko, N. Lytvynenko, O. Tryfonova, E. Prushkivska // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2019. – № 4. – Р. 120-127. (укр. Траєкторії інституціонального розвитку: досвід ліберальної трансформації в Україні та Білорусі).

Публікації у міжнародній наукометричній базі Web of Science:

1) Tryfonova O. Evaluation of the conditions of effective logistic strategy implementation of an enterprise on the basis of functional and cost analysis / V. Shvets, H. Baranets, O. Tryfonova // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 4 (2018). – № 5. – Р. 405-411. (укр. Оцінка умов реалізації ефективної логістичної стратегії підприємства на основі функціоно-витратного аналізу)

Публікації за фахом:

1) Tryfonova O. Application of information technologies in logistic activities of enterprises / O. Tryfonova, N. Trushkina // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities : collective monograph / Edited by M. Bezpartochnyi, Britchenko. In 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 1. – P. 161-172. . (укр. Застосування інформаційних технологій у логістичній діяльності підприємств)

2) Трифонова О. Електронна торгівля як ефективна форма організації логістичної діяльності підприємств / О. Трифонова Н. Трушкіна // Modern Technologies in Economy and Management : Collective Scientific Monograph. – Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2018. – Р. 397-406.

3) Трифонова О.В. Теоретичні засади прийняття управлінських рішень щодо забезпечення стійкого функціонування добувного підприємства / О.В. Трифонова // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпро : ПДАБА, 2018. – № 137. – С. 159-170.

4) Tryfonova O.V. Substantiation of managerial decisions for ensuring sustainable functioning of enterprise / O.V. Tryfonova // Economics Bulletin of the National Mining University. – 2018. – №3(63). – С. 113-123. (укр. Обгрунтування управлінських рішень задля забезпечення стійкого функціонування підприємства).

5) Трифонова О.В. Управління ризиками логістичної діяльності промислових підприємств / О.В. Трифонова, Н.В. Трушкіна // Бізнес Інформ. – 2018. – № 12 (491). – С. 268-274.

6) Трифонова О.В. Стан, проблеми та тенденції розвитку транспортної логістики в Україні / О.В. Трифонова, Н.В. Трушкіна // Вісник економічної науки України. – 2019. – № 1(36). – C. 143-149.

7) Трифонова О.В. Формування оптимальних логістичних систем у процесі стратегічного управління стійким розвитком підприємства / О.В. Трифонова, О.Ю. Кравець // Економічний простір. – Дніпро : ПДАБА, 2019. – № 142. – С. 217-227.


© 2006-2022 Інформація про сайт