Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
1.jpg Усатенко Олександр Васильович Logo 2022

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Наукове звання: доцент кафедри менеджменту

Викладає дисципліни: «Ділові комунікації», «Психологія управління», «Управління персоналом», «Конфліктологія», «Діловий та світський етикет», «Формування ефективної команди»
e-mail: usatenko.o.v@nmu.oneПублікації

Публікації у міжнародній наукометричній базі Web of Science:

1. O. Usatenko Personal’s industial behavior management as a tool to improvecompany’s effectiveness / O. Usatenko, O. Grosheleva / Teoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining: monograph / Taylor & Frensis Group, London, 2015. – С. 557-561.

Публікації за фахом:

1. Усатенко О.В. Управління дебіторською заборгованістю промислового підприємства як інструмент забезпечення економічної безпеки / М.І. Іванова, О.Г. Грошелева, О.В. Усатенко О.В. // Приазовський науковий вісник: Електронний науковий журнал, 1(18) – Запоріжжя, 2020. – С. 87-92.

2. Oleksandr Usatenko Мotivation system as an integrated part of municipal company’s economic security substantiation / Olena Grosheleva, Maryna Ivanova, Oleksandr Usatenko // Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій, том 1, №5 – Київ, 2020. - С. 18-29.

3. Усатенко О.В. Взаємозв’язок між власністю на надра та рентоорієнтованими стратегіями поведінки суб’єктів рентних відносин / М.І. Іванова, Г.Є. Рябик, О.В. Усатенко // Європейський вектор економічного розвитку, № 2 (25) – Дніпро, 2018. - С. 48–59.

4. Усатенко О.В. Владні повноваження та їх вплив на рентоорієнтовану стратегію поведінки надрокористувачів / Іванова М.І., Рябик Г.Є., Усатенко О.В. // Академічний огляд, № 2 – Дніпро, 2018. - С. 70-77.

5. Усатенко О.В. Управління виробничою поведінкою персоналу в системі менеджменту підприємства / О.В. Усатенко, О.Г. Грошелева // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 83. – Дніпропет­ровськ: ПДАБА, 2014. – С. 242 – 252.

6. Усатенко О.В. Управління виробничою поведінкою персоналу промислового підприємства / О.В. Усатенко, О.Г., Грошелева // Схід: аналітично-інформаційний журнал, №3(129) – Донецьк, 2014. – С. 122 – 125.

7. Усатенко О.В. Кількісна оцінка рівня мотивації персоналу для прогнозування та визначення резервів підвищення ефективності виробничих підприємств / О.В. Усатенко О.В., Д.А. Скрипкіна // Науково - технічний журнал "Науковий вісник НГУ України", №6 (126) – Дніпропетровськ, 2011. – С. 147 - 152.

8. Усатенко О.В. Заробітна плата: коли гроші вбивають мотивацію / О.В. Усатенко, Д.А. Скрипкіна // Вісник соціально-економічних досліджень Одеського державного економічного університету. Збірник наукових праць, випуск 41, частина 2 – Одеса, 2011. – С. 133 – 138.

Публікації зі студентами:

1. Усатенко О.В. Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О.В. Усатенко, Г.Т. Домінгуш // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформації економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 квітня 2018 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 403-407

2. Усатенко О.В. Формування ефективного комплексу маркетингу виробничого підприємства / О.В. Усатенко, А.Е. Циба // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформації економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 квітня 2018 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – С. 407-410.

3. Усатенко О.В. Впровадження стратегії диверсифікації при проектуванні діагностичного центру / О.В. Усатенко, В.А. Кононенко // Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті: Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців (11-12 жовтня 2018 р.). – Одеса: ОДАБА, 2018. – С. 155-158.

4. Davidenko O., Usatenko O. Evaluation of enterprise competitiveness. Majesty of Marketing: Materials of theInternational conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 2018. – p. 17-19.

5. Krasovskaya Y., Usatenko O. Balance of export-import operations as an instrument of the effectiveness of the foreign economic activity of the enterprise. Majesty of Marketing: Materials of theInternational conference for the students and junior research staff. - Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 2018. – p. 65-66.

6. Усатенко О.В. Набір персоналу як основна складова управління організацією / О.В. Усатенко, Д.І. Гюльнезерова // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформації економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 квітня 2017 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 275-278

7. Усатенко О.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства / О.В. Усатенко, Р.О. Свістунов // Актуальні проблем и соціально-економічних систем в умовах трансформації економіки: Збірник наукових статей за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 квітня 2017 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – С. 279-282;

8. Усатенко О.В. Сучасні підходи до визначення ефекту та ефективності діяльності виробничого підприємства / О.В. Усатенко, І.О. Бондаренко // Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 листопада 2017 р.). Частина 3. - Одеса: ОДАБА, 2017. – С. 902-904.

9. Усатенко О.В. Особливості застосування маркетингу при формуванні корпоративної стратегії борошняного підприємства / О.В. Усатенко, К.М. Стегнієнко // Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 листопада 2017 р.). Частина 3. - Одеса: ОДАБА, 2017. – С. 905-907.

© 2006-2022 Інформація про сайт